پایان نامه دادرسی مدنی، شهادت شهود

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

جلسه اول
دروقت مقرر شعبه سوم حقوقی جلسه رسیدگی تشکیل و خواهان و خوانده هر دو حاضرند خواهان تقاضای خود دال بر صدور گواهی اعضا وراثت نامحدود به شرح ذیل بیان می نماید: دخترم سحر جعفری در اثرتصادف فوت نموده و جهت دریافت دیه وی احتیاج به برگه انحصار وراثت نامحدود دارم او غیر از من و مادرش ورثه دیگری ندارد و در سن ۹ سالگی فوت نموده است. خوانده نیز همین تقاضا را دارد.
دستور دادگاه:
خواهان ۲ نفر شاهد به دادگاه معرفی نماید تا نسبت به اثبات النحصار ورثه شهادت لازم را ارائه دهند. مجددا وقت تعیین و ابلاغ گردد.
دفتر جهت مورخ ۱۲/۷/۸۴ وقت تعیین می نماید وبه اصحاب دعوی ابلاغ حضوری می نماید.
جلسه دوم
در مورخ فوق جلسه دادگاه تشکیل و ملاحظه می گردد. که خواهان دو نفر شاهد به اسامی حسن محبتی وعلی دستباز را جهت ادای گواهی حاضر نموده است دادگاه اقدام به اخذ گواهی آنها طی استشهادیه چاپی در فرم مخصوص نموده است.
ازکسانی که آگاهی دارند متوفی سحر جعفری در ۳/۴/۸۴ در شهر بجنورد آخرین اقامتگاه دائمی خود در گذشته است وهنگام فوت ورثه وی منحصر به پدر به نام جعفر جعفری و مادر معصومه کریمی بوده و وراثت دیگری غیر از افراد نامبرده ندارد ودرموقع فوت مذهب وی شیعه بوده و دارائی او بیشتر از مبلغ پانصد هزار ریال می باشد در خواست می شود تا اطلاعات خود را در این برگه بنویسید.
۱-گواه اول:  اینجانب علی دستبازفرزند تقی شغل کارگر سن۴۳ ساله به شماره شناسنامه ۱۷۱۲ که با خانواده مرحومه سحر جعفری از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی بادرگذشته وبازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که جز به راستی شهادت ندهم وبا علم به مقرارات گواهی ومجازات گواهی دروغ والزام به راستگوئی مراتب بالا را کاملاً گواهی می‌کنم
۲-گواه دوم: وی نیز مانند گواه اول مطالب بالا را به عنوان تایید ادعای خواهان ذکر می‌نماید.پس از این گواهی دادگاه متعاقبا اقدام به صدور گواهی حصر وراثت به شرح ذیل می نماید:
آقای جعفر جعفری از این دادگاه در خواست صدور گواهی حصر وراثت نموده واظهار داشته مرحوم سحر جعفری فرزند جعفر در آخرین اقامتگاه خود در شهرستان بجنورد در مورخه ۳/۴/۸۴ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱- جعفر جعفری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۱۶۱ متولد۱۳۵۳ پدر متوفی
۲- معصومه کریمی فرزند عطا به شماره شناسنامه ۴۳۱ متولد ۱۳۵۸ مادر متوفی
پرونده به کلاسه ۹۱۰/۸۴ در شعبه دوم حقوقی شهرستان بجنورد در جریان رسیدگی است مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیرا الانتشار درج ومنتشر می گردد تا هرکسی اعتراضی ویا وصیئت نامه ای دارد به فاصله یک ماه پس از نشر آگهی تقدیم دارد. پس از انقضای مهلت مذکور گواهی صادر وهرگونه وصیت نامه به غیر از رسمی وسری عرضه شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
دفتر جهت آگهی در روزنامه با هزینه خواهان اقدام گردد. پس از واریز هزینه نشرآگهی مراتب در روزنامه حمایت مورخ۱۲/۸/۸۴ درج گردیده وپس از گذشت زمان مذکور در آگهی نهایتا درمورخ ۱۷/۸/۸۴ جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل و اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نامحدود به شرح ذیل صادر می گردد.
۵-رای دادگاه :
جعفر جعفری به شماره شناسنامه ۱۱۶۱ به اسناد شهادت شهود وگواهی فوت صادره از ثبت احوال بجنورد و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی تقویم دادگاه نموده وچنین اشعار داشته که:شادروان سحر جعفری به شماره شناسنامه ۹-۵۶۷۰۱-۰۶۷ در اقامتگاه دائم خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :جعفر جعفری(پدر متوفی) ومعصومه کریمی(مادرمتوفی) پس از تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه وعدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراضی یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه وملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۹۵۰۸/۵۲/۱۲۹ سرانجام در مورخه ۱۷/۸/۸۴ ودر وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپس از ملاحظه پرونده کارگواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص مذکور بوده و وارث دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی که به تعلق می گیرد  متعلق به مادر متوفی و متعلق به پدر متوفی می باشد ارزش گواهی از حیث مبلغ نامحدود است.
۶_نقد قضایی(ماهوی وشکلی)

  • در خواست انحصار وراثت طبق مواد ۳۶۰ قانون امور حبسی توسط احد از وراث متوفی(پدر وی) صحیحا در خواست شده وحسب ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی را صالح به رسیدگی به دعاوی مربوطه دانسته وبا توجه به فوت مرحومه در شهرستان بجنورد دادگاه این شهرستان صلاحیت لازم (محلی) را جهت رسیدگی به موضوع داشته است.
  • با توجه به اینکه غیر از شخص درخواست کننده حصر وراثت (که ممکن است خود ورثه یا ذینفع باشد)‌سایر‌ورثه ذینفع در دعوی می باشند می بایست طرف دعوی انحصار وراثت قرارگیرند که در ما‌نحن‌فیه نیز این مساله رعایت شده است.