مقاله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مهارت تفکر انتقادی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.عباسی، عفت.(۱۳۸۰ ). بررسی مهارت های موثر در پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره .متوسطه. دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
.عبدالله تبار، هادی. کلدی، علیرضا. محققی، سید حسن. فروزان، آمنه. صالحی، مسعود.(۱۳۷۸). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره­ی ۳۰و ۳۱. ۱۷۱-۱۸۹.
.عبدی،  بهشته. (۱۳۸۰). بررسی رابطه بین نقش های جنسیتی . وضعیت های هویت شغلی با ترس از موفقیت دانشجویا دختر و پسر سال چهارم رشته های فنی و مهندسی داشگاهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد داشگاه تربیت معلم تهران.
.عسکری، بهنام.(۱۳۹۲). مهارت تفکر انتقادی. مه یار، شماره ۲۶، ۵۸-۵۹.
.عسکری، مونا.(۱۳۹۲). کتابداران دیروز و مدیران اطلاعاتی امروز. وبلاگ گروهی دانشجویان ارشد علوم اطلاعات و دانش­شناسی.
.فارسی نژاد، معسومه. حجازی، الهه. (۱۳۸۶ ).نقش واسطه گری متغییر تعهد در رابطه بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران. فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. سال ششم.  شماره­ی ۳ و ۴. ۳۴ ۴۶.
.فارسی­نژاد، معسومه.(۱۳۸۳). بررسی رابطه سبک­های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش­ آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان­های شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.


.فتحی­آذر، اسکندر.(۱۳۸۲). روشها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
.فرهادی­نیا، حمزه. (۱۳۹۱).ارتباط توانایی فضایی با سبک­های شناختی: با نقش .اسطه­گری گرایش به تفکر انتقادی و نگرش به خلاقیت در دانشجویان گروه­های علوم ریاضی و علوم انسانی، مبنایی بر تعمیم­یذیری کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز.پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.
.فیشر،رابرت(۱۹۷۰).آموزش و تفکر،ترجمه:فروغ کیان زاده(۱۳۸۵).چاپ اول،اهواز،نشر رسش.
قنبری­هاشم­آبادی، بهرام. گراوند، هوشنگ. محمدزاده، قیصر. اعظم حسینی، سیدعلی­اکبر.(۱۳۹۱).بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودراهبردی در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مجله­ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. دره­ی هفتم. شماره­ی۴. شماره­ی پیایی۸. ۱۵-۲۷.
.کبریایی، الهه.( ۱۳۸۷). بررسی رابطه­ بین سبک­های هویت و ابراز وجود با اضطراب اجتماعی دانش­ آموزان دختر پایه سوم ریاضی در شهر مشهد. پایا­ن ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
.کرمی، الهام.(۱۳۹۲). شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفه­های رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکل­ گیری تفکر انتقادی دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.
.کیینز، کری.ال.ام. شاپیرو، آرام­دی.(۱۳۸۶). سلامت اجتماعی در ایالات متحده یک همه­گیر شناسی توصیفی. ترجمه­ی حسینی. انتشارات دانشگاه شیکاکو.۱۹۹۸
.گرایلی­مقدم، محبوبه.(۱۳۹۱). بررسی رابطه تفکر انتقادی با سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.  

.گنجی، حمزه (۱۳۸۵). بهداشت روانی. تهران: نشر ارسباران.
.گنجی، کامران. نوابخش، مهرداد. ذبیحی، رزیتا.(۱۳۹۰). رابطه سبک­های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش­ آموزان پیش­دانشگاهی در ریاضیات. فصلنامه­ی روانشناسی تربیتی. سال هفتم. شماره­ی ۲۲. ۹۵-۱۲۴.
.لطف آبای،حسین (۱۳۸۴). روانشناسی رشد نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سمت.
.مارینوز، رابرت و رنکین. استوارت و سومیوز، کارلین و برنت، رونالد. (۱۳۸۰). ابعاد تفکر در برنامه درسی و تدریس، ترجمه­ی قدسی احقر. تهران. انتشارات یسطرون.
. مایرز،چت(۱۹۶۰).آموزش تفکرانتقادی،ترجمه:خدایار ابیلی(۱۳۸۶).چاپ ششم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
.محمدیاری، اشرف.(۱۳۸۱). رابطه تفکر انتقادی میران گروه­های آموزشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی.