دانشگاه شهید بهشتی، آموزه های اسلامی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحوّلات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۴- ۱۳، پاییز ۷۲ تا تابستان ۷۳.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی ۱۲، دوره ی جدید، پاییز و زمستان ۱۳۷۶، پیاپی- ۱۶۹- ۱۶۷.
 • نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۵، زمستان ۱۳۸۲.
 • نیازپور، امیرحسن- حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران- مجلّه‌ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ و ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۳.
 • نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجلّه ی حقوقی شماره ی ۲۶- ۲۵ {۱۳۷۸}.
 •  
  ج- پایان‌نامه‌ها

  1. احمدی، احمد رضا، برّرسی عوامل انتظامی مؤثّر بر سرقت های مسلّحانه ی بانکها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، تهران ۱۳۸۳.
  2. ایمانی، صفدر، برّرسی علل وقوع سرقت طی شش ماهه ی نخست سال ۱۳۸۹ در مشهد و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری از آن، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،۱۳۹۰.
  3. بابایی، محمّدعلی، تحولّات جرم شناختی- حقوقی مفهوم حالت خطرناک، پایان نامه ی دوره ی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرّس تهران، ۱۳۸۳.
  4. خالقی، سمیرا، سنجش و ارزیابی انواع روش‌های پیشگیری از جرم، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۰.
  5. خلعتبری، عبدالحسین، مهاجرین و سرقت‌های مسلّحانه‌ی تهران بزرگ، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، ۱۳۸۱.
  6. سیّدی، سیده مسطوره، مناطق جرم زا و راهبردهای پیشگیری و مداخله در آنها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۶.
  7. عابدی، عبّاس، پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۷.
  8. قاسمی، تقی، برّرسی عوامل مؤثّر در سرقت های به عُنف خودرو در شهرستان اسلامشهر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، ۱۳۸۳.
  9. کاظمی، امیر، تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۸.
  10. کسرایی درآبد، خشایار، برّرسی علل وقوع قتل های عمدی در استان خراسان رضوی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۸.

  ۱۱.کوهی اصفهانی، کاظم، واکاوی آموزه های اسلامی در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تابستان ۱۳۸۱.

  1. محمّدپور، زهرا، نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۸.