منبع تحقیق با موضوع دانشگاه شهید بهشتی، آیین دادرسی کیفری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
 • بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوّم، ۱۳۸۲.
 • پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اوّل، جرائم نسبت به اشخاص، (صدمات بدنی و معنوی) تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوّم، ۱۳۵۲.
 • پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، ۱۳۸۹.
 • پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه‌ی علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳.
 • حبیب زاده، محمّد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، (و مطالعه ی تطبیقی)، چاپ اوّل، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۵.
 • توسّلی، غلام‌عبّاس، نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۶۹.
 • خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸.
 • ۱۵.خلعت‌بری، عبدالحسین، خوش‌زاد، سیّد رضا، احمدی احمد رضا، سرقت‌های مسلّحانه و به عنف با رویکرد پلیسی- کارآگاهی از دیدگاه جرم‌شناسی و حقوقی، انتشارات کتاب‌سرای تندیس، تهران، چاپ اوّل ۱۳۸۴.

  1. دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، چاپ اوّل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.
  2. دادسرا و دادستان «وظایف قانونی و آیین رسیدگی»، قوّه ی قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات، چاپ نخست، قم، ۱۳۸۲، ص ۴۲۰ (انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه).
  3. دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟ چاپ هشتم، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۹.
  4. رابرتسون (یان)، درآمدی بر جامعه، با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادین، ترجمه‌ی حسین بهروان، چاپ دوّم، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴.
  5. رایجیان اصلی، مهرداد احمدی، علی، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی ۹، سال ۱۳۸۱.
  6. رزنبام دنیس، آرتور لوریسیو و ربرت داویس، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه‌ی رضا پرویزی، مجلّه‌ی قضایی و حقوقی دادگستری، شماره‌ی ۳۲، (۱۳۷۹)، ص ۱۷۲- ۱۴۷.
  7. زراعت، عبّاس، جرایم علیه اموال و مالکیّت، (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن و ایران) چاپ اوّل، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۵.
  8. ستوده، هدایت‌الله و دیگران، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، چاپ چهارم، تهران، مؤسّسه‌ی انتشارات آوای نور، ۱۳۷۶.
  9. سخاوت، جعفر، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی (رشته‌ی علوم اجتماعی) (از سری انتشارات آزمایشی متون درسی)، ویراستار علمی: دکتر پرویز پیران، چاپ یازدهم، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳ (۱۳۷۴).
  10. سلیمی، علی و محمّد داوری، جامعه‌شناسی کجروی (مجموعه‌ی مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، کتاب اوّل)، چاپ چهارم، قم، پژوهشکده‌ی حوزه و دانشگاه ۱۳۸۷.
  11. شیخاوندی، داور، جامعه‌شناسی انحرافات (آسیب‌شناسی جامعوی)، چاپ سوّم، گناباد، نشر مرندیز، ۱۳۷۳.
  12. صبری، نورمحمّد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات ققنوس، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۷۸.
  13. صدیق سروستانی، رحمت‌الله، آسیب‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، چاپ اوّل، آن، ۱۳۸۳.