منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.مرندی، علیرضا.(۱۳۷۹). بهداشت عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.


موسسه­ی تحقیقات بهبود زندگی زنان                                          . http://www.farsi.riwl
.وامقی، مروئه. صدیقی، ژیلا. طاووسی، محمود. جهانگیری، کتایون. سید علی، آذین. امیدواری، سپیده. آیین­پرست، افسون. عبارت، مهدی. فرقتون، فرزانه. واحدی­نیا، مریم سعادت. منتظری، علی.(۱۳۹۲). ارزیابی مردم ایران از .روابط اجتماعی و سلامتی. مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. فصلنامه پایش. سال دوازدهم. شماره­ی ۲. ۱۸۳-۱۹۴.
.وزارت درمان و آموزش پزشکی.(۱۳۸۵). عوامل اجتماعی بر سلامت. معاونت سلامت. دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
.هاشمیان نژاد، فریده. (۱۳۸۰).چهار چوب های نظری در خصوص برنامه های درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی. رساله دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.  

.هاشمیان نژاد، فریده. (۱۳۸۳).پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی در دوره ابتدایی، مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی و پرورش تفکر. تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
.هومن، حیدرعلی.(۱۳۸۵). تحلیل داده­های چند متغیری در پژوهش­های رفتاری. تهران: پیک­فرهنگ.
 
منابع انگلیسی
 
 
.
.Amit ,M . & ,.Aizikovith,E,. (2010). Evaluating an infusion approach to the  of critical thinking. Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel. accepted January 25 pp3818–۳۸.
 
.Berzonecky, M. D.,& Kuk, L.S. (2005). Identity style, Psychological Maturity, and academic, performance. Personality and Individual Difference. 39, 235-247.
.Berzonecky, M., & Sullivan, C. (1992). Social congnitive aspect of identity style: Need for cognition expeiential openness, and intrspeclion. Jurnal of Adolescent Research, 7, 140-155.


.Berzonsky MD.( 1992). Identity style and coping strategies. Journal of personality; 60: 771-78.
 
.Berzonsky MD.) 2004( Identity Style, Parental Authority, an IdentityCommitment.Journal of youth andadolescence; 33(3):213-220.and integration, Identity, 1, 7-58.
 
.Berzonsky, D.g.Ferrarr, R.(1996). Ego Identity or ientation and deusional  Sterete gions. Jornal of personalitity and indididuol.Differencess, 26: 597-606.