مقاله دانشگاه شهید بهشتی، نظام عدالت کیفری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۳۸] – برای آگاهی بیشتر ر.ک: نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین.
 
[39]– بولک (برنار)، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوّم، سال ۱۳۸۲، ص ۳۳.
[۴۰] -General crime  prevention  and  special crime  prevention .
[41] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق«ع»، سال تحصیلی ۸۱ – ۱۳۸۰، {تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن}
[۴۲] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلّی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۲۵ – ۲۶، سال ۱۳۷۸، ص۱۴۰.
[۴۳]– نجفی ابرندآبادی (حسین علی)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت بررسی لابحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد ۱۲ و ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹.
[۴۴] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹ – ۱۳۷۸.{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی}
[۴۵] – اردبیلی (محمّدعلی)، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، دفتر هشتم، ۱۳۶۵، ص ۱۵۸.
[۴۶] – ر.ک: کی نیا (مهدی)، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی، تهران، ۱۳۶۹، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۲.
[۴۷] -www.cla.sc.edu.
[48] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، سال تحصیلی ۸۲ – ۱۳۸۱،{تهیّه و تنظیم: حمید بهره مند و محمد صادری}.
[۴۹] – .Gottfried Achnwall
[50]– نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی ۱۲، دوره ی جدید پاییز و زمستان ۱۳۷۶، پیاپی- ۱۶۹ – ۱۶۷، صص ۱۲۸ – ۱۱۵.
[۵۱] – « به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی، [دادستان عمومی و انقلاب تهران] در مراسم تودیع و معارفه ی سرپرست مجتمع ویژه ی سرقت و قتل، با انتقاد از اینکه جایگاه آمار جنایی شناخته شده نیست و به آن ارج نهاده نمی شود، گفت: نرخ قتل و سرقت وجود ندارد. چرا مردم باید از آمار گرانی، طلاق، نابسامانی اجتماعی، تعداد زنان نابارور، مردان بیکار و … مطلّع باشند، امّا نرخ سرقت و قتل را ندانند؟ هیچ کس در دستگاه قضایی و پلیس، پاسخگو نیست. آمار جنایی در نظام عدالت کیفری ما،  موقعیّت خودش را پیدا نکرده است. دادستان تهران، در ادامه به برّرسی تاریخچه ی آمار جنایی از اواخر سال۱۷۹۰ میلادی پرداخت و گفت: آمار جنایی در ایران وجود دارد؛ اما پلیس به آمار ظاهری، شامل شکایات و  مراجعات و دستگاه قضایی به آمار قانونی ناشی از صدور احکام و محکومیت ها، استناد می کند که هر دو [ی] این آمار، دارای مشکل است و راه وسط، جمع بین آمار ظاهری و واقعی است. هر دو آمار، دارای مشکلات ساختاری هستند. هنوز در کشور ما هیچ ارگانی مسؤلیّت ارایه ی آمار جنایی را بر عهده نگرفته است؛ در حالیکه در همه ی  دنیا ، آمار سیاه یا خاکستری وجود دارد. جعفری دولت آبادی، با تأکید بر اینکه آمار گرایی با آمار جنایی، متفاوت است، گفت: مشکل دیگری که در بحث آمار، وجود دارد، آمارهای غیر مستند است که منجر به سر در گمی پلیس و دستگاه قضایی می‌شود و بعضاً یک عدّه به خودشان اجازه می دهند، آمار غیر واقعی اعلام کنند. دادستان بر لزوم همکاری پلیس و دستگاه قضایی در بخش آمار جنایی تأکید کرد و گفت: بنده بعد از چندین سال خدمت قضایی نمی دانم که نرخ جرائم در ایران، چند درصد است. چون نهادی برای بررسی این موضوع وجود ندارد. بخش آمار، مغفول مانده که باید احیاء شود. ا گر در تشکیلات پلیس وجود دارد، باید در کنار کار قضایی نیز، قرار بگیرد. جعفری دولت آبادی، به سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، توصیه کرد که آمار را در حوزه ی سرقت و قتل سر و سامان دهد تا بتوان با زبان آمار، صحبت کرد و دفتری برای برّرسی قتل و سرقت تشکیل و به روز باشد و آمار را با پلیس تبادل کند تا مشکل آمار جنایی حل شود.» http://www.khabaryab.com/news/4725.htm
[52] – فرجیها (محمّد)، میزگرد پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، ص ۸۸.
[۵۳] – گسن (ریموند)، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی کی نیا (مهدی)، تهران، چاپخانه ی علامّه طباطبایی، چاپ اوّل، پاییز ۱۳۷۰، ص ۹۴.
[۵۴] – مادّه ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری.
[۵۵] – تبصره ی ۳ مادّه ی۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱.
[۵۶] – مادّه ی ۹ قانون شورای حلّ اختلاف.
[۵۷] – متأسّفانه تعامل بین دستگاه قضایی و پلیس در خصوص آمار جنایی، در حال حاضر مطلوب نیست؛ در بسیاری از موارد، پرونده هایی که به زعم پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده ، با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی گزارش شده اند، مع الوصف پرونده به هر کیفیّتی مختومه اعلام شده، ولی نتیجه به پلیس اعلام نشده است؛ در نتیجه، موضوع از نقطه نظر پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده و در آمار جنایی نیز، لحاظ می شود؛ این در حالی است که فی الواقع، جرمی اتفاق نیفتاده است.
[۵۸] – رقم مباشران جرایم شناخته نشده ی جرایم را هم، «رقم خاکستری بزهکاری» می نامند. ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحولّات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۴-۱۳، پاییز ۷۲ تا تابستان ۷۳، صص ۵۷۶ – ۵۵۶.
[۵۹] – سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۸۷.