پایان نامه ارشد با موضوع دیوان بین المللی دادگستری، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بین المللی دادگستری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۰۸] – See Chandler, David, The Responsibility to Protect? Imposing the `Liberal Peace`: a Critique, International Peacekeeping, Vol. 11, No1, 2004, p. 62.


[209] – Right to Intervene or Protect
1- لازم به ذکر است که مسئولیت حمایت، محدود به حمایت از اتباع درون یک کشور نمی­ شود و بطور کلی، حمایت از کلیه ساکنان یک کشور، چه تبعه و چه غیر آن، را در بر می­گیرد.
۲- قربان نیا، ناصر، مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، نامه مفید، شماره ۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۴۷.
[۲۱۲]-Jean Bodin (1530–۱۵۹۶)  

۲- مولائی، آیت، حقوق بشر و حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴.
[۲۱۴] – Carre de Mallberg (1861-1935
4- قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹.
[۲۱۶] – Montevideo Convention
6- ن.ک به عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و تحدید حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۷۵- ۱۷۶، ۱۳۸۱، ص ۹۰.
۷- ماده ۲ بند اول منشور ملل متحد
۱- اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادا را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
۲- ن.ک به قاضی، سید ابوالفضل، همان منبع، صص ۱۷۸-۱۷۹.
۳- برای نمونه ن.ک به: اعلامیه جهانی حقوق بشر  (Universal Declaration of Human Rights-1948)و میثاقین آن، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (The European Convention on Human Rights-1950) یا کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(۱۹۶۹- American Convention On Human Rights)
4- در قضیه کانال کورفو، دیوان بین المللی دادگستری  حاکمیت کشورها را باتوجه به شرایط بین المللی جدید، محدود و مقید به روابط بین الملل می داند. و در رأی بارسلونا تراکشن حقوق بشری نظیر ممنوعیت بردگی و عدم تبعیض نژادی را از مسائل مربوط به تعهدات جهانی (Erga Omnes) می شمارد.
[۲۲۳] – See Dorr, Noel, Responsibility to Protect_ an Emerging Norm?, Irish Studies in international affairs, Vol.19, 2008, p.201; see also Knight, Andy, Op.cit, pp.22-23.
[224] – The Responsibility to Protect, Op.cit, p.8.
1- ن. ک به: عباسی اشلقی، مجید، همان منبع، ص ۹۱.
۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص ۲۳۶.
۲- ژینه ام. لایونز(Gene M.Lyons) و مایکل ماستاندونو(Michael Mastanduno)، مداخله بین المللی و حاکمیت دولت و آینده جامعه  بین ­المللی، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۸۳- ۸۴، ۱۳۷۳، ص ۱۲.