پایان نامه رابطه نامشروع، متقاضی طلاق، جرایم جنسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ
۱۰۰

 
 
نمودار شماره ۱ – توزیع فراوانی پرونده های بررسی شده طلاق با ذکر جرایم موثر زوجین
یافته های جدول و نمودار شماره ۱ نشان می­دهد که اعتیاد زوجین با نرخ ۴۴ درصد ، بیشترین رقم از جرایم موثر در پدیده طلاق را دربردارد لذا در مطالعه ی میدانی و بررسی صورت گرفته، تعداد پرونده های موجود در دادگستری اصفهان ، تحت عنوان طلاق که علت اصلی یا یکی از علل عمده آن اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و روان گردان بوده است از سایر موارد بیشتر می باشد ، پس به وضوح می­توان دریافت که اعتیاد سهم بسیار بالایی در طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر را دارد و زندگی زناشویی را به تباهی می کشاند. مطابق با داده های مذکور در جدول   بالا ترک انفاق با نرخ ۲۵ درصد در میان جرایم تاثیرگذار در پدیده طلاق ، در رتبه ی دوم قرار می­گیرد که آمار نسبتاً بالایی را نشان می­دهد و زندگی مشترک را تحت الشعاع خویش قرارداده عرصه را بر زوجه تنگ کرده و چاره ای جز جدایی و طلاق باقی نمی­گذارد.
ضرب و جرح و توهین نیز در فرهنگ ما ایرانیان دعوای زن و شوهر ، نمک زندگی است ولی اگر بیش از حد لزوم شور شود زندگی زناشویی را در معرض پرتگاه جدایی قرار خواهد داد. با نگاهی به یافته های فوق می­توان اظهار داشت ۱۸ درصد از زنان متقاضی طلاق ، علت اصلی تقاضای طلاق از دادگاه را ضرب و جرح و توهین عنوان داشته آنرا مستند ، دعوای خویش قرار داده اند.
تدلیس در ازدواج و رابطه نامشروع از ارقام کمتری برخوردار می­باشند زیرا رویه غالب محاکم دادگستری اصفهان بیشتر  تمایل به این امر دارد که رابطه ی نامشروع زوج را از موارد  عسر و حرج زوجه ندانسته حکم به جاری شدن صیغه ی طلاق نمی­دهند ولی اقل محاکم نیز تحت شرایطی اقدام به اصدار رای طلاق می کنند.
سقط جنین نیز در پایینترین جرایم موثر قرار دارد زیرا چون مردان از آوردن دلیل برای طلاق همسر خویش  بی نیاز می­باشند ، صرفاً یک مورد پرونده در این مورد مطالعه و بررسی گردید و آن نیز به صورت حضور مستقیم در جلسه دادرسی حاصل آمد.

 

با توجه به عناوین مجرمانه متعددی که در خصوص جرایم تاثیرگذار زوجین بر پدیده طلاق در جدول و نمودار شماره یک مشاهده می­گردد در ابتدا به تفکیک اختصاراً‌ به  تبیین این جرایم پرداخته شده و سپس در پایان هر بخش ، به تحلیل و بررسی میدانی مطالعات و یافته ها ضمن ارائه جداول و نمودارها اختصاص داده خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
۳-۱- جرایم جنسی
طی دو قسمت این بخش به بررسی جرایم جنسی از سوی زوجین پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در انتهای بخش نیز به بررسی آمار و  ارقام  پرداخته می­شود.