راهنمایی و رانندگی، امام رضا (ع)

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارشات حقوقی ( شماره بیست و چهارم )
۱) مشخصات پرونده
خواهان: تیپ حضرت مهدی (عج) لشگر ۷ ولی عصر
خوانده: حسین کریمی
خواسته: مطالبه خسارت به مبلغ ۶۷۶۱۰۵۱۰
منضمات و دلایل دادخواست : تامین دلیل ، نظریه کارشناس
کلاسه پرونده: ش ۲ ح
تاریخ جلسه ۸/۳/۱۳۸۵
۲) شرحدعوی
خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی بجنورد اظهار داشته: احتراما در تاریخ ۱۶/۵/۸۴ یک دستگاه اوتوبوس به شماره شهربانی ۶۳۸۶۲ سپاه پاسداران به رانندگی آقای منصورحاجی نجف به همراه کارکنان سپاه تیپ سوم حضرت مهدی خوزستان به قصد زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) د رمسیر مشهد در بخش میامی از توابع شاهرود سمنان با یک دستگاه کامیون ولوو به شماره ۱۳۱-۱۱ ساری به رانندگی آقای حسین کریمی فرزند مسلم ساکن بجنورد که  از عقب و به دلیل رعایت نکردن فاصله قانونی به  اتوبوس برخورد نموده و تصادف می نماید و با توجه به نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی و کروکی موجود راننده کامیون (خوانده) مقصر صددرصد شناخته شده و خود ایشان دربازجوئی های اولیه درپاسگاه و دادگاه محل تصادف همه موارد را قبول داشته و توسط کارشناسی اولیه صورت گرفته که خسارات وارده را بدون در نظر گرفتن خسارات موتور مبلغ ۲۳۲۷۰۰۰۰ ریال برآود کرد و مقرر بوده که کارشناسی کامل بعد از تعمیر در نمایندگی مجاز صورت گیرد لذا اتوبوس به نمایندگی مجاز در شهر تهران منتقل گردید. بعد از گذشت حدود دو ماه اتوبوس تعمیر شده و هزینه آن مبلغ ۹۲۱۰۵۱۰ ریال می باشد که کلیه هزینه های انجام شده به پیوست می باشد لذا با کسر مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که بیمه آسیا پرداخت نموده ومبلغ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال که خوانده به صورت نقد پرداخته الباقی خسارت وارده به اتوبوس مبلغ ۵۱۰/۶۲۰/۶۷ ریال است که خوانده می بایست این مبلغ را پرداخت نماید درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان خسارت وارده به اتوبوس سپاه را دارم در ضمائم پیوست دادخواست ملاحظه می گردد که ابتدا راننده اتوبوس به نام منصور حاجی نجف از آقای کریمی به دلیل تصادف از عقب شکایت و اقدام به تامین دلیل در دادگاه محل وقع تصادف نموده و شهرستان میامی و دادگاه مذکور با ارجاع شکایت به مرجع انتظامی دستور بررسی موضوع و تعیین علت تامه تصادف و مقصر حادثه را صادر نموده است پاسگاه انتظامی در جهت اجرای دستور مقام قضایی امر تهیه گزارش را به افسر کاردان فنی واگذار و وی در گزارش تنظیمی خود به شماره ۳۸۵۰۷ علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده کامیون ولوو به شماره ۱۱۳۳۱ ساری ۹۲ به علت عدم رعایت فاصله طولی نسبت به اتوبوس شماره ۶۳۸۶۲ سپاه ۲۳ اعلام نموده است متعاقبا دادگاه شهرستان میامی از کارشناس میزان خسارات وارده به اتوبوس را نموده که وی نیز طی گزارش میزان خسارات وارده به اتوبوس را مبلغ ۲۳۲۷۰۰۰۰ اعلام نموده است.
پس از وصول گزارشات فوق دادگاه شهرستان میامی اقدام به برگزاری جلسه دادرسی نموده در جلسه مورخ این دادگاه خواهان و خوانده هر دو حاضر بودند. دادگاه از خواهان سوال نموده که شکایت خود را بیان نمایید ضمنا نظر کارشناسان در خصوص میزان خسارت و مقصر حادثه اعلام گردیده مراتب اعتراض یا عدم خود را اعلام نماییدمنصور حاجی نجف (خواهان) اعلام نموده: از خوانده به دلیل تصادف و ایراد خسارت شکایت دارم و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارم خوانده نیز اعلام نموده: شکایت شاکی را قبول دارم با اتوبوس تصادف کرده ام دارای گواهینامه پایه ۱ هستم و کامیون نیز بیمه می باشد نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی را قبول دارم.