منابع پایان نامه ارشد با موضوع رسیدگی به تخلفات، روانشناسی بالینی، کودکان استثنایی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

از مفهوم ماده مزبور و چنین بر می آید که چنانچه پزشکی در اطلاق عمل به هر نحوی عضوی سالم از بدن یک بیمار در حال جراحی را قطع نماید تا عضو مزبور را به بدن انسانی دیگر پیوند بزند مرتکب جرم مزبور شده است یا هنگامی که پزشک ضربی به کسی وارد کند و سپس به بیمار اعلام نماید که عضو مزبور توان حرکت ندارد و سپس خود سرانه اقدام به قطع عضو مزبور و پیوند آن به بدن انسانی دیگر نماید جرم مزبور تحقیق می یابد .
فلذا ادامه ماده مزبور بیان دارد « اگر در اثر این اعمال شخص مزبور فوت نماید مجازات مرتکب زندان ابد است.»
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک
چنان که ملاحظه می شود قانون گذاری مصری در پایان ماده مزبور مجازات سخت تری برای پزشک ؟؟؟؟؟ در نظر گرفته است به طور ی که اگر پزشک مزبور ضرب و جرم را به شخص وارد کرده فلذا بعد از وارد آوردن ضرب و جرح عضوی از اعضای او را قطع کرده و به انسان دیگر پیوند بزند در اثر این قطع عضو شخصی که عضوی از اعضای او قطع شده است فوت نماید قانون گذار برای پزشک مجازات زندان ابد در نظر گرفته است.
 
 


 
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی
اصولی تخلف انتظامی به موارد تخلفی و نقص افراد یک صنف ،حرفه و یا شغل از مقررات و نظاماتی است که جهت حفظ نشدن و سلامت افراد آن ضعف یا حرفه در نظر گرفته می شود ؛ همانند ضعف و کلاءو کارشناسان رسمی دادگستری از آنجایی که حرفه ، پزشکی نیز جزو حرف مقدس می باشد ، لذا شخصی که چنین شغلی را بر می گزیند نه تنها باید دارای تخصص لازم باشد ، بلکه متعهد است رعایت شئون پزشکی را نیز بنماید . شخصی که شغل طبابت را راهی برای کسب مال،پست ومقام قرار دهدوبه جای سرکشی نمودن به بیماران بر؟؟،زمینها وباغهای خود نظارت کند از شغل خودبهره برداری سیاسی نمایدویا اینکه به ناموس مردم دست درازی کند هرگز لیاقت وصلاحیت پرداختن به چنین شغلی را ندارد به همین منظور قانون گذار جهت حفظ شئون جامعه پزشکی حفظ وحمایت ازبیماران وحمایت ازحقوق منفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی ،اقداماتی را که سبب ؟؟؟حرمت جامه پزشکی می شود به عنوان تخلف شتاخته وبرای آن مجازاتد تعیین کرده است مطابق ماده ۱آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلافات منفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی ووابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران حرفه های پزشکی ووابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتنداز:
پزشکان،دندان پزشکان،دکترهای داروساز،متخصصین ودکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص)،تشخیص طبی،مامایی وسایر لیسانسه های پروانه دارگروه پزشکی ،فارغ التحصیلات کاردنی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد وبای تر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ،بینایی سنجی ،شنوایی سنجی ،گفتاردرمانی ،ایمونولوژی،بیوتکنولوژی پزشکی،رادیولوژی ،بیورادیولوژی ،رادیو تراپی،پرستاری،اطاق عمل،،هوشبری ،علوم دارویی،تغذیه،مبارزه با بیماری ها ،بهداشت کاری دهان ودندان،کاردان دندان پزشکی،شاخه های مختلف بهداشت،توانبخشی،فیزیوترابی،بیوشیمی پزشکی،خدمات اجتماعی ومددکاری ،سایررشته های علوم پایه پزشکی ،روان پزشکی بالینی،روانشناسی بالینی وکودکان استثنایی،کایروپراکتیک،ژنتیک پزشکی وسایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد.
تبصره:شاغلین حرفه های پزشکی ووابسته موضوع ؟؟؟افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی، درمانی ،آموزشی وبهداشتی اعم از خصوصی ،دولتی وتعاونی پزشکی،وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد ،مطب یا دفتر کار اشتغال دارند واز این پس به اختصار « شاغلین حرغه های پزشکی و وابسته » نامیده می شود.بنابراین ،چنان چه هریک از افراد فوق عملی را انجام دهند که خلاف شئون وحیثیت جامعه پزشکی باشد تخلف محسوب وطبق مقررات با آنان برخوردخواهد شد.
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران
مطابق ماده۲آیین نامه انتظامی رسیدکی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران « شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ، ملکفند بدون توجه به ملیت ، نژاد ، مذهب ، موقعیت  اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی  بیماران ، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفه ای خود به کار ببرنده»
بر اساس ماده مذکور، شاغلین حرفه های پزشکی ، باید بدون توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد ، نسبت به درمان بیماران با توجه به علایم بیماری و تشخیص بیماری بر مبنای معارت های علمی و عملی و داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدام نمایند و مواردی همانند سیاه و سفید بودن ، ایرانی یا خارجی بودن ،رئیس یا مرئوس بودن را نباید در کمیت و کفیت درمان دخالت دهند و بدون توجه به موارد مذکور اقدام به درمان مراجعین و بیماران کنند.
نکته قابل توجه اینکه ، چون تعیین و تشخیص موضوع وظایف حرفه ای ،امری تخصصی می باشد، لذا تشخیص چنین وظایفی در صلاحیت دادسراهای بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی می باشد،که چنین امری با لحاظ دستور العمل پزشکی ،عرف پزشکی و میزان امکانات موجود مورد بررسی قرار می گیرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریه های مشورتی خود در این خصوص اظهار داشته است.۱
« تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازما
ن نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، نوع و میزان مجازات تخلفات شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به ترتیب اهمیت معین نمود و تبصره ۲ همین قانون، تصریح به اجرای آیین نامه تحلیل مربوط تغییر آن با تصویب شورای عالی نظام پزشکی ، نوع تخلفات شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی در ماده ۲ تا ۲۹ مشخص و معین شده و در بندهای پنجگانه ماده ۲۹ همین آیین نامه ، مجازات خاصی برای متخلف در نظر گرفته است ، بنابراین در تعیین مجازات ،برای متخلف بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مذکور ،ناظریه تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی ،علی الاصول بار اول یا دوم مطرح نیست و هیات های انتظامی می توانند پساز تطبیق تخلف یا یکی از بندهای این ماده هر یک از مجازات مذکور در آن بند را که مناسب تشخیص دهند، انتخاب و تعیین نمایند و موضوع تکرار تخلف و نوع مجازات آن فقط و تبصره بند الف ماده ۲۹ آیین نامه آمده است ، که در آن مورد باید بر اساس تبصره ،عمل نمود . نتیجه آنکه در فرضی سوال ، که تخلف با بند (ث) ماده ۲۹ آیین نامه انطباق دارد ،هیات انتظامی ،می تواند هر یک از مجازات های مقرر در بندهای (ج) یا (ه) یا (ز) را که تناسب با تخلف تشخیص دهد ، بدون در نظر گرفتن اینکه ، تخلف برای بار اول صورت گرفته یا دوم و یا …تعیین نماید.»
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون
مطابق ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی « شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ،باید طبق موازین علمی و شرعی قانونی با رعایت نظامات دولتی ،صنفی و حرفه ای انجام وطیفه کرده و از هر گونه سهل انگاری در انجام وظیفه قانونی بپرهیزند»
قانون گذاری در صد و ماده مذکور به چند اصطلاح اشاره نموده است که به ترتیب به شرح آنها پرداخته مورد بررسی قرارمی گیرند :
الف) موازین علمی : مقصورد از موازین علمی ،اصول و مقرراتی است که از نظر علوم پزشکی باید نسبت به بیماران انجام شود . و. اینکه از ترک آن خودداری گردد . بنابراین تقیصر پزشک در این فرض شامل فعل و ترک فعل می باشد ، که ترتیب عنوان بی احتیاطی و بی مبالاتی را شامل می شود به عنوان مثال ،چنانچه پزشکی بخواهد اقدام به عمل جراحی نسبت به بیمار ۴۵ ساله ای با بیهوشی عمومی بماند انجام رادیو گرافی قفسه صدری و نواری قلب ضروری است . لذا چنانچه  پزشک مذکور بدون توجه به این امر اقدام به عمل جراحی نماید در حین عمل آسیبی به بیمار وارد شود یا اینکه فوت کند به لحاظ عدم رعایت موازین علمی قابل تعقیب است .
ب) موازین شرعی : مقصود از موازین شرعی با حالاتی است که نه تنها از نظر قانون مجاز نسیتند بلکه از نظر شرعی نیز حرام محسوب می گردند. همانند اینکه پزشکی با بیمار خود رابطه نا مشروع برقرار سازد یا اینکه اقدام به سقط جنین غیر قانونی نماید.