رعایت عدالت و انصاف، عدالت و انصاف

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

خواهان در مورخه ۱۹/۱/۸۴ طی دادخواستی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نموده و اعلام کرده : اینجانب زهرا مکرمی و خوانده در مورخه  ۱۴ / ۷ /۷۲ به موجب عقد نامه شماره ۴۵۶۴۱ از دفتر ازدواج شماره ۳۰ بجنورد با هم  ازدواج نموده که حاصل آن یک فرزند مشترک می باشد. مدتی است مورد بی مهری و بی توجهی همسرم قرار گرفته و مرا از زندگی مشترک بیرون کرده و ا ز ارائه خرجی و نفقه به اینجانب خود داری نموده که در نهایت سختی و مشقت زندگی می نمایم جهت جلوگیری از مشکلات لاینحل آینده تصمیم به جدایی گرفته ام و در خواست صدور حکم مبنی بر طلاق را از آن دادگاه محترم دارم . ضمناً اینجانب از مهریه و نفقه خود گذشت نموده ام تا طلاق هر چه سریعتر انجام گیرد.
۳) تشریفات دادرسی
دادخواست فوق در دفتر کل دادگستری بجنورد به شماره ۷۷ /۸۴ به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع پرونده ها به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی  ارجاع می شود. شعبه سوم حقوقی اقدام به ثبت پرونده و تعیین وقت جهت مورخه ۲۲ /۴ /۸۴ و ابلاغ به خواهان و ارسال داد خواست و ضمائم به خوانده می نماید.حسب اعلام واحد ابلاغات خوانده در آدرس اعلامی شناسائی نشده دفتر شعبه جهت خواهان اخطار رفع نقص صادر و تقاضای آدرس جدید از خوانده می نماید. در وقت مقرر خواهان اقدام به رفع نقص نموده و مجدداً ابلاغ صورت می گیرد لیکن در آدرس جدید نیز خوانده شناسائی نمی گردد و خواهان  اعلام می نماید که از وی آدرس دیگری ندارد و در حال  حاضر وی  مجهول   المکان  می باشد. و دادگاه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده دستور درج آگهی و ابلاغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی در روزنامه را به شرح ذیل صادر می نماید:
بدینوسیله به آقای علی اکبر کرم زاده ابلاغ می شود که خانم زهرا مکرمی دادخواست طلاق به دفتر کل دادگستری بجنورد تقدیم که به شعبه سوم حقوقی ارجاع و به کلاسه ۳۵۶ /۸۴ ثبت و برای مورخه ۲۸ / ۶ /۸۴ ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت گردیده است مراتب به در خواست خواهان و به دستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محلی درج می گردد که نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود و دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگی نماید. در غیر این صورت دادگاه غیاباً رسیدگی نموده و  تصمیم لازم  اتخاذ خواهد نمود.
مراتب در روزنامه رسالت مورخ ۱۸ /۵ /۸۴  آگهی می گردد.
۴) جلسات دادرسی
جلسه اول: در وقت مقرر جلسه شعبه سوم حقوقی تشکیل و کلاسۀ ۳۵۶/۸۴ تحت نظر است ملاحظه می گردد که خواهان حاضر و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی از طریق درج آگهی در روزنامه حضور نیافته است. خواهان در جلسه اعلام می دارد: خواسته من همان است که نوشته ام. درخواست طلاق و جدائی از همسرم را دارم . خواهر خوانده (شهین کرم زاده)در جلسه حاضر است و از جریان دادگاه تصمیمات اطلاع حاصل می نما ید.
دستور دادگاه:
با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه به طرفین ابلاغ شود ظرف ده روز نسبت به تعیین و معرفی یک نفر داور واجد شرایط در قانون اقدام نمایند.
متعاقباً خواهان آقای مولا وردی مرادی را به عنوان داور خود معرفی می نماید و از طرف خوانده نیز خواهرش شهین کرم زاده قبول داوری می نماید. دادگاه با ملاحظه داوران معرفی و احراز وجود شرایط مقرر قانونی در ایشان ، داوری ایشان را قبول و اعلام می نماید: بدون جابنداری و ملاحظه احداز طرفین و با رعایت عدالت و انصاف با برگزاری جلسات با خوانده و خواهان در جهت ایجاد صلح و سازش  اقدام و نظر خویش در خصوص  امکان سازش  بین  طرفین را ظرف ۲۰ روز اعلام نمائید.
متعقباً داوران نظریه خویش را به شرح ذیل اعلام می دارند. نظر آقای مولاوردی مرادی من بارها به منزل پدری خوانده مراجعه ولی موفق به دیدار با وی نشدم با تلفن همراه وی تماس گرفتم او راننده ثرانزیت است و مدام به کشورهای همجوار مسافرت می نماید وقتی تماس گرفتم او گفت: نمی خواهم زنم را طلاق بدهم گفتم پس خرجی و نفقه اورا بده او گفت نمی دهم و زنم را برای نگهداری بچه طلاق نمی دهم. با توجه به این وضعیت صلح و سازش طرفین میسر نیست ضمن آنکه خانم مکرمی اصرار بر طلاق دارد زیرا همسرا و ترک خانه و زندگی کرده و هیچ علاقه ای به زندگی مشترک نشان نمی دهد.
نظر خانم شهین کرم زاده ( داور خوانده) : زن و شوهر یک بچه از  زندگی مشترک خود دارند و با این وضعیت طلاق به مصلحت هیچکدام و فرزندانشان نیست. زوج مایل به ادامه زندگی زناشوئی است و مایل نیست همسر خود را طلاق دهد فقط خانم اصرار بر طلاق دارد.
دادگاه با توجه به نظریات داوران و بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرث به صدور رای می نماید:
۵) رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم زهرا مکرمی بطرفیت آقای علی اکبر کرم زاده بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق نظر به اینکه زوجین سالهاست  همزیستی  مسالمت آمیز نداشته و جدا از هم زندگی می کنند و اختلاف آنان منجر به تنفر گردیده و داور منتخب و تعیینی از طرف دادگاه صراحتاً و به نقل از زوج اعلام داشته که ایشان علاقه ای به زندگی مشترک نداشته و مسئولیتی در قبال همسر و فرزند از خود نشان نمی دهد و نظر به اینکه حسب سند نکاحیه رابطه زوجیت فی ما بین محرز است و زوجه از کلیه حقوقی شرعی و قانونی خور صرفنظر و مساعی داوران نیز در صلح و سازش نتیجه ای نداشته است. فلذا دادگاه مورد را از مصادیق عسر و حرج دانسته و ادامه زندگی مشترک را به مصلحت زوجین ندانسته لهذا وفق ماده واحده قانون تشخیص مصلحت نظام ضمن صدور گواهی عدم سازش به زوجه اختیار داده شود تا با حضور در یکی از محاضر ازدواج و طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید حضانت طفل بعهده زوجه و حق ملاقات در هر دو هفته یکبار دو ساعت برای زوج در کلانتری محل محفوظ است نوع طلاق بائن است رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم استان می باشد.
۶) نقد قضایی ( ماهوی شکلی )
۱- با توجه به سند نکاح و احراز رابطه زوجیت فیما بین اصحاب دعوی کاملند.
۲- دادگاه صحیحاً اقدام به درج آگهی در روزنامه جهت دعوت خوانده به شرکت در جلسه دادرسی نموده است ضمن آنکه مهلت یک ماهه مذکور در ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی
( فاصله انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی ) رعایت شده است.
۳- دادگاه با توجه به ترک زندگی توسط زوج و صرف نظر کردن زوجه از حقوق شرعی و قانونی خود ( مهریه ، نفقه و…) و عدم ایجاد صلح و سازش، مورد را از مصادیق عسر و حرج دانسته و با اجرای مفاد ثبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
( تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان- حل و فصل مسائل مالی و نحوه ملاقات زوج با فرزند مشترک) رای صادر نموده است.