پایان نامه ارشد رایگان درباره روش کتابخانه ای، انتخاب نمونه

دسامبر 6, 2019 By vZbR33JZrQ

 • تعیین دقیق حجم جامعه و نمونه مورد نیاز.
 • انتخاب یک روش نمونه گیری علمی و مناسب برای انتخاب نمونه مورد نیاز از میان جامعه آماری.
 • تعیین و تهیه ابزار مناسب برای جمع آوری داده ها از میان جامعه آماری.
 • جمع آوری داده ها از طریق ابزار تهیه شده در مرحله قبل.
 • وارد کردن داده ها به نرم افزار جهت انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز.
 • بررسی صحت فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه پیشنهادات مربوطه.
 • ۴.۳. جامعه آماری و نمونه آماری
  جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران ارشد، میانی و عملیاتی ۶۴ شرکت مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد می باشند. طبق آمار مأخوذه، تعداد این مدیران در مجموع ۶۵۷ نفر بود. از این تعداد، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور نمونه برداری، از روش “نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب” استفاده شد تا با این کار، همه شرکتهای تحت مطالعه بر اساس نسبت خود از کل جامعه، در نمونه نیز سهیم باشند و نتایج پژوهش نیز از قابلیت تعمیم بالاتری برخوردار گردد.  

   
  5.3. روش جمع آوری داده ها
  بطور کلی روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشد:

  • روش کتابخانه ای و اینترنتی بمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق
  • روش میدانی (و مشخصاً پرسشنامه ای) به منظور جمع آوری داده های لازمه از جامعه آماری.

  ۶.۳. ابزار جمع آوری داده ها
  ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرهای موجود در مدل مفهومی،  پرسشنامه استانداردی است که در پژوهش وو ، چوآنگ و هسو (۲۰۱۴) مورد استفاده قرار گرفته و در مقاله مربوط به آن نیز انتشار یافته است. این پرسشنامه، علاوه بر سؤالات عمومی ابتدایی، دارای ۳۶ سؤال اصلی جهت اندازه گیری متغیرها می باشد و در آن پاسخ ها بر اساس طیف پنج نقطه ای لیکرت تنظیم شده
  [۱] – Supply Chain Management (SCM)
  [2] – Cigolini et al.