مقاله سازمان ملل متحد، نظام بین الملل، ساختار معنایی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۲] – Commission on Global Governance


[13] – To See the Summery of this Report See: Lamb, Henry, Our Global Neighborhood, Report of the Commission on Global Governance, 1995, Available at http://sovereignty.net/p/gov/ogn-front.html (last visited 2009-07-01)
1- جوانشیری ، احمد، تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشردوستانه در دهه نود، به راهنمایی  مشیرزاده، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۳۰.
[۱۵] – See Kofi, Annan, The Secretary-General Address to The United Nations General Assembly, 20 September 1999, New York, (UNIS/SG/2381)
2- جوانشیری ، احمد، همان منبع، ص ۲۳۱.
۱- عنان، کوفی، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴، بندهای ۲۱۷ تا ۲۱۹.
۲- عنان، کوفی، همان منبع ،  بند ۳۱.  

[۱۹]- Presidential statement
[20] – Protect of Civilians in Armed Conflicts
[21]- See Banda, Maria, Responsibility to Protect: Moving the Agenda Forward, United Nations Association in Canada, 2007, p.8. Available at: www.unac.org/en/library/unacresearch/2007R2P_Banda_e.pdf ( last visited 2009-06-19)
[22] -Lloyd Axworthy


[23]- Gareth Evans
[24] – Mohammed Sahnoun
7-  از سایر اعضای کمیسیون می توان رامش تاکور(Ramesh Thakur) محقق هندی، فیدل راموس(Fidel Ramos)  رئیس حمهور سابق فیلیپین، کرنلیو سوماروگا(Cornelio Sommaruga)،رئیس سابق کمیته بین المللی صلیب سرخ و لی همیلتون(Lee  Hamilton)   سناتور کنگره امریکا  را نام برد. برای دیدن اطلاعات بیشتر از بیوگرافی مشاوران کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور، رجوع  همین کمیسیون، مراجعه شود.
[۲۶]- The Responsibility to protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), International Development Research Center,  ۲۰۰۱, p. VII.
2- (Maputo) شهری در موزانبیک در قاره افریقا است
[۲۸]– The Responsibility to protect, Op.cit, p. 3.
[29]- Don Hubert
[30]- Ibid, p. 11.
[31]- L.Levitt, Jeremy, The Responsibility to Protect: A Beaver without a Dam, Michigan Journal of International and Comparative Law, Vol. 25, No 1 , 2003, pp.156-157.