مقاله با موضوع سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مقرون به آزار یا تهدید

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۸-Dowson.
[18] – میر محمّد صادقی (حسین)، منبع پیشین، ص ۲۱۰.
[۱۹] – پاد (ابراهیم)، منبع پیشین، ص ۱۰۰.
[۲۰] – محسنی (مرتضی) و کلانتریان (مرتضی)، مجموعه ی نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در زمینه ی مسائل کیفری، چاپ روزنامه ی رسمی، بدون تاریخ چاپ.
۱۱- نیابتی (هاشم)، سرقت در محاکم عمومی و اختصاصی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۴۶ – ۱۳۴۵، صص ۷۵ و ۷۶.
[۲۲] – عمید (حسن)، منبع پیشین، واژه ی «تهدید».
[۲۳] – به موجب حقوق انگلیس تهدید باید علیه عین شخص (یعنی جسم یا جان صاحب مال یا دیگری) باشد، در حالی که به نظر می رسد در حقوق ما، با توجه به عمومیّت موادّ مربوطه، تهدید علیه مال، ناموس یا آبروی شخص نیز کفایت می کند. این تفاوتی است که بین حقوق ایران و انگلیس از لحاظ معنی و مفهوم «تهدید» وجود دارد.
[۲۴] – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶، صص۴۹۷ – ۴۹۸ و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴.
[۲۵] – در حقوق انگلیس، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حدّاکثر، حبس ابد است؛ در حالیکه مجازات سرقت عادی حدّاکثر ده سال حبس می باشد. دلایل این اختلاف، نسبتاً آشکار و واضح است: هم میزان صدمه ی وارده و هم میزان (قابلیّت) سرزنش، تشدید می شود.
-[۲۶]  برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّدرضا) و احمدی (احمدرضا)، سرقت های مسلّحانه و به عنف با رویکرد پلیسی- کارآگاهی از دیدگاه جرم شناسی و حقوقی‌، انتشارات کتابسرای تندیس، تهران، چاپ اوّل ۱۳۸۴، ص ۱۶۳ الی ۱۹۲.
 
[27] -Preventation of crime / Crime preventation.
[28]– معین (محمّد)، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، جلد اوّل، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۱ ص ۹۳۳.
[۲۹]– مشیری (مهشید)، فرهنگ فارسی، انتشارات سروش، ۱۳۶۴.
[۳۰]– نجفی ابرند آبادی (علی حسین)، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلّی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، دانشکده ی حقوق دانشگاه  شهید بهشتی، شماره ی ۲۵ و ۲۶،{۱۳۷۸}، ص۱۳۵.
[۳۱] – «به تعبیراستاد گُسن- جرمشناس فرانسوی- به تعداد جرمشناسان متخصّص پیشگیری، تعریف وجود دارد.» به نقل از: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، پیشگیری ازجرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی  قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹.
 
[32]– نجفی ابراندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی نظری (دوره ی دکتری دانشگاه تربیت مدرّس)، سال تحصیلی۸۰ – ۱۳۷۹- ص ۱۱.{تهیّه و تنظیم: محمّد علی بابایی}
[۳۳]– نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۲۵- ۲۶،{۱۳۷۸}، ص ۱۱۰.
[۳۴]– اردبیلی، محمّد علی، «پیشگیری از اعتیاد»، مجموعه ی مقالات همایش بین المللی علمی- کاربردی، جنبه های مختلف سیاست جنایی در مقابل موادّ مخدّر، جلد نخست، انتشارات روزنامه ی رسمی، ۱۳۷۹، ص ۱۵۹.
[۳۵]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: نیازپور (امیرحسن)، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۵، زمستان ۱۳۸۲.
[۳۶]– در این خصوص ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین) پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹.
[۳۷] – نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین.