پایان نامه در مورد  سرقت های مقرون به آزار، دانشگاه فردوسی مشهد

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
 
 
 
 
 
 
در آغاز بحث بر خود لازم می دانم؛
حمد و سپاس بیکران خود را، به نشانه ی سپاسگذاری، به درگاه احدیّت، تقدیم نموده و پیشانی بندگی را  بر خاک عبودیّت، بسایم؛ او که نعمت تفّکر و اندیشیدن را به من، ارزانی داشت …
تشکّر و قدردانی ویژه از:
گروه حقوق داشکده ی علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به ویژه، اساتید محترم جزا و جرمشناسی، خصوصاً، استاد گرامی و ارجمند، جناب آقای دکتر عبدالرّضا جوان جعفری – استاد محترم راهنما-، که با تحّمل وسعه ی صدر مثال زدنی، حقیر را در انجام این پژوهش، راهنمایی نمودند؛ قطعاً زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان، در گروه حقوق، بر هیچ کس پوشیده نیست …
استاد عزیز و گرانقدر، جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی- استاد محترم مشاور-، که افتخار تلمّذ و شاگردی در محضر ایشان ، در دوران کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز، نصیب اینجانب شده بود. در بیان اهمیّت نقش  والا و جایگاه رفیع استاد در انجام این پژوهش و موارد مشابه، همین نکته بس، که گام نهادن در حوزه ی جرمشناسی بدون مراجعه به آثار ماندگار ایشان، به اذعان بیشتر اساتید این حوزه، تقریباً کاری غیر ممکن می نماید …
استاد معزّز و گرامی، جناب آقای دکتر علی یوسفی- استاد محترم مشاور-، از اساتید برجسته و البته اخلاق گرای گروه علوم اجتماعی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، که انصافا ًعلی رغم همه ی مشغله ها و گرفتاریهای کاری، با تواضع تمام، با نگاه تقریباً متفاوت، به ویژه در بحث تحلیل داده های آماری، کمک شایانی در انجام این پژوهش، به این حقیر نمودند؛ کاری که جای خالی آن، در پژوهش های حوزه ی جرمشناسی، بیش از پیش، احساس می شود …
دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد، معاونین ایشان خصوصاً معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی شهید قدوسی (ویژه ی) مشهد، همکاران  قضایی مستقر در مجتمع ویژه ی مشهد، اعضاء کمیسیون مبارزه با سرقت استان، اعضاء کارگروه امنیّتی پیشگیری از وقوع جرم استان، فرماندهی پلیس آگاهی استان؛ به ویژه رئیس اداره ی مبارزه با سرقت آن پلیس، پلیس پیشگیری، فرماندهی انتظامی مشهد  و نیز جناب آقای صفدر ایمانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، که همگی در مسائل مربوط به ارائه ی آمار و تجزیه و تحلیل آن، مسائل امنیّتی حوزه ی مربوط به پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار و راهکارهای آن و سایر متفرّعات مربوطه، کمک های فکری انکارناپذیری به اینجانب نمودند …
والنّهایه؛ پدر و مادر عزیز و همسر و فرزند فداکارم، که با تحّمل و بردباری و البتّه  عشق و محبّت، زمینه ی انجام این پژوهش را فراهم نمودند …
باشد که به پاس جبران زحمت این عزیزان، این پژوهش، گامی باشد هر چند اندک، در جهت اعتلای جامعه ی انسانی، تا چه در نظر افتد و مقبول طبع واقع شود …