پایان نامه درمورد سرقت های مقرون به آزار، مقرون به آزار یا تهدید

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
کل

۱۰۰

 
نمودار شماره (۱): توصیف سنّ سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی
مطالعات آماری انجام شده در باب انواع پدیده های نابهنجار، معمولاً حاکی از تغییرات جدّی فراوانی، نوع، شکل و حتّی علل پیدایش این پدیده ها بر حسب دوره های سنّی مختلف است.[۷۸]
شدّت این تغییر تا آن‌ جاست که گفته می شود هر طبقه ی سنّی، «چهره ی جنایی»[۷۹]خاصّ خود دارد. برای پی بردن به علل این نوع تفاوت ها، می توان به این تبیین کلّی و رایج، اشاره کرد که افراد در گروههای سنّی متفاوت، به دلیل مواجه بودن با تحوّلات مستمرّ جسمی، روانی و اجتماعی ـ که از بدو تولّد تا آخرین لحظه ی حیات، ادامه دارد، ویژگی ها و نیازهای خاصّ خود می یابند. بر این اساس، رفتار و کردار آنان، در گذر از مقاطع سنّی متفاوت، تفاوت می یابد؛ و این امر تأثیر مستقیم و معناداری در تغییر دادن چهره ی آسیب های ارتکابی- در ابعاد متفاوت آن- در هر یک از گروههای سنّی دارد. در هر حال مطالعات آسیب شناختی این پدیده را در گروههای سنّی طفولیّت، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می کنند؛[۸۰]و نتایج آنها نقش آفرینی عنصر «سنّ» را در محورهایی مانند محورهای زیر به اثبات رسانده است:
۱- دوره‌ی طفولیّت، حالت خطرناک و ارتکاب جرم با ربودن اشیائی که خوشایند طفل است و ارزش واقعی آن را درک نمی کند، آغاز می گردد. ولگردی و جرمهای بر ضدّ اموال، بزرگترین رقم را در میان شکلهای مختلف بزهکاری اطفال، به خود اختصاص داده است. در هر حال، اغلب جرمهای این طبقه ی سنّی ناشی از تقلید به شمار می آید و یادآوری می شود که این قشر سنّی، معمولاً ناخواسته یا بدون آگاهی از زشتی و نادرستی عمل، بدان مبادرت می ورزند.[۸۱]
۲- سنّ نوجوانی را، سنّ بحران ارتکاب جرمها می نامند و این گروه سنّی را از نظر تنّوع آسیب‌سازی‌ها و شیوع آسیب سازی‌های گروهی، مهم‌ترین گروه، قلمداد می‌کنند. بالاترین آمار آسیب‌ها در این سنین، مربوط به جرم‌های بر ضدّ اموال است. در این دوره؛ پسران غالباً وسایل الکتریکی، وسایل نقلیّه (دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل) را به سرقت می‌برند؛ در دوره‌ی بلوغ، قتل و سرقت به حدّاکثر می‌رسد.[۸۲]
۳- مهمترین گروه سنّی از نظر میزان کجروی و بزه دیدگی و خطر آفرینی رفتارها، گروه سنّی جوانان است. جرمهایی از قبیل جرمهای خشن، سرقت‌های مقرون به آزار، تجاوز به عُنف و اعتیاد، بالاترین ارقام خود را در این سنین داراست. دلیل این وضعیّت، معمولاً در قالب تعابیر زیر بیان می‌شود: تعابیری از این جمله که سنّ جوانی سنّ بحرانها، به ویژه بحران غرایز جنسی و شورش‌هاست، جوان تازه با امکان و توان خود برای استفاده از آزادیها رو به رو شده است، تغییر دائم رفتارها، ایده ها، توقّع زیاد، حساسیّت فوق العاده و نپذیرفتن معیارهای خانواده نیز، از دیگر ویژگیهای  این سنّ است. جوانان کمتر محافظه کارند و قدرت مخاطره پذیری در آنان بیشتر است .[۸۳]در عین حال، مرتکبان جرمها در سه طبقه ی سنّی فوق، حرفه ای نیستند و زود دستگیر می شوند.
 
   مبحث دوّم: تابعیّت
بر اساس آمارهای ارائه شده، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی‌ها، ۹۵ درصد مرتکبین ایرانی هستند و ۵ درصد باقیمانده، دارای تابعیّت خارجی- افغانی، می ‌باشند: