شبیه سازی انسان، اصول کلی حقوق

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۳- تبیین وضعیت حقوقی افراد کلون شده با تاکید بر اصول کلی نسب و وراثت؛
ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):
۱- پرسش اصلی تحقیق: حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران چیست؟
۲- پرسش فرعی:وضعیت حقوقی انسان شبیه سازی شده چیست؟
ز-فرضیه‏های تحقیق:
۱-  عمل شبیه سازی انسان مشروع بوده و دخالت در امر اراده خداوندی نیست و اصولاً این عمل در طول اراده خداوند است و از منظر فقهی و حقوقی نیز دلیلی بر نامشروع وغیر قانونی بودن آن موجود نیست.
۲ – به طور کلی نمی‌توان تمام احکام حقوقی انسان طبیعی را به انسان  شبیه سازی شده منتسب داشت و در برخی از احکام حقوقی نیاز به تحلیل و بررسی جدید و تقنین قوانین موضوعه دارد.
س-روش تحقیق:
روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی که یک پژوهش نظری در حیطه علوم انسانی و علم حقوق یعنی تحلیل شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق می‌باشد که تحلیل عقلانی و نظرات فقهی در آن مورد استفاده است، روش نظری است که بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد. روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه استفاده از منابع کتابخانه‌ای مقالات کتب منتشره و سایتهای اینترنتی است چرا که درست است که بستر شکل گیری شبیه سازی در علوم پایه واختصاصاً درعلم ژنتیک و زیست شناسی و در آزمایشگاه فراهم گردیده اما بررسی آن از منظر فقهی و حقوقی مستلزم تجزیه و تحلیل نظرات فقهای متقدم و متاخر و تبیین با اصول کلی حقوقی می‌باشد که برای نیل به این هدف نا گزیر از مراجعه به منابع مکتوب از گذشته تا به حال می‌باشیم.
 
 
 
 
 
 
ش- ساختار یا سازماندهی:
این پژوهش در قالب چهار فصل تدوین و تنظیم گردید  و هر فصل خود دارای چند مبحث می‌باشد که به مختصر عناوین فصول را بیان خواهیم کرد:
فصل نخست: کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه فقه
فصل سوم: تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق