پایان نامه درمورد شهادت شهود، مجازات

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

جلسه چهارم
در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و خوانده ووکیل خواهان حاضرند.وکیل خواهان در خصوص نظریه داوران اعلام می نماید: محتویات هردونظر تایید عسروحرج زوجه ودادخواست او می باشد وعدم امکان سازش زوجین کاملاً محرز است.ضمناً شهودی نیز دائر بر اثبات ترک زندگی مشترک توسط زوج وجودداردکه عندالاقتضاء معرفی می گردد.خوانده در خصوص نظریه داور می گوید: نظر داور خودرا کاملاً قبول دارم ایشان با وصول مهریه خود مرا به خاک سیاه نشانده است . دوباب مغازه ونصف منزلم رفته است اگر طلاق می خواهد باید اینهایی را که گرفه پس بدهد.
طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه را ترک می کنند.
نظر دادگاه
با توجه به استناد وکیل خواهان به شهادت مشهود به ایشان اخطار گرددکه در جلسه آتی شهود خود دال بر تخلف زوج از شروط ضمنی عقد واثبات عسر وحرج زوجه در دادگاهحاضر شوند به خوانده نیز متذکر می شود چنانچه شهود معارضی دارد در مقام معارضه معرفی نماید.
دادگاه جهت استماع شهادت شهور طرفین مورخ ۱۳/۰۶/۸۵ را تعیین می نماید.
جلسه ۵
در وقت مقرر جلسه شعبه اول در رسیدگی بهپرونده کلاسه ۱۴۷۰/۸۳ تشکیل وملاحظه می گردد که خواهان سه نفر شاهد به نام های جواد بهادری ،علی احمدی ومهدی شاکری را معرفی می نماید.دادگاه در برگهای جداگانه از شهود تحقیق به عمل آورده است.
خودرا معرفی نمایند .مقررات گواهی ومجازات گواهی دروغ به شما فهمانده می شود .هرگونه رابطه خویشی وقومی ومحزومی با طرفین دارید بگویید.وسوگند یاد کنید که جز به راستی چیزی نگویید.
جواد بهادری هستم فرزند ولی ا… از مقررات ومجازات گواهی دروغ مطلع شدم.باطرفین رابطه خویشی وقومی ومحزومی ندارم وسابقه محکومیت کیفری ندارم ملتزم به راستگویی هستم وسوگند یاد می‌کنم جز به راستی چیزی نگویم.
دادگاه در خصوص ادعای خواهان در خصوص ترک  انفاق وزندگی توسر زوج از وی سؤال می کند.وی جواب می دهد: ایشان چند وقتی است که کلاً متواری است واصلاً به اینها خرجی نمی دهد.اصلاً نیست که بدهد من الآن چند وقتی هست که اورا ندیدم .شاهد ذیل اظهارات خودرا امضاءگواهی می کند دونفر شاهد دیگر آقای علی احمدی ( از همسایگان ) ومهدی شاکری ( از دوستان خانوادگی ) نیز مشابه اظهارات شاهد اول(آقای بهادری ) را اعلام کردند که جهت اختصار از درج اظهارات آنها‌خودداری می‌شود.
وکیل خواهان به لحاظ نظریه داوران وشهادت شهود اثبات تخلف زوج از شرایط ضمنی عقد را محرز ودر خواست صدور حکمطلاق نموده است.
دستور دادگاه
با توجه به اعلام تمایل زوج جهت طلاق در صورت گذشت زوجه از حقوق خود مواجهه حضوری طرفین لازم می باشد ضمناً در اخطاریه خوانده ذکر نمائید که در صورت عدم حضور وفق دادخواست خواهان رأی صادر می گردد.
دادگاه جهت مورخ ۱۰/۰۸/۸۴ وقت تعیین می نماید و ابلاغ حضوری به طرفین می نماید
جلسه ششم
در وقت مقرر دادگاه شعبه اول حقوقی تشکیل وکلاسه ۱۴۷۰/۸۳ تحت نظر است.ملاحظه می گردد که خوانده ووکیل خواهان حاضرند.خوانده اظهار می دارد من در صورتی حاضرم همسرم را طلاق بدهم که مهریه وپولهایی که به زور از من گرفته برگرداند.من هم از این وضعیت را ضی نیستم .لیکن مسبب همه بدبختی های من زنم بوده است .اوبا حکم دادگاه مال واموال مرابه  تاراج برد ودیگر چیزی برای من باقی نمانده است.
دادگاه از وکیل خواهان سؤال می کند: آیاحاضرید طبق در خواست زوج از مهریه خود گذشت نموده و اموال دریافتی را برگردانید؟ تا زوج حاضر به اجرای صیغه ی طلاق گردد.
وکیل خواهان اعلام می دارد: این خواسته  غیر قانونی است ،زوجه مهریه خودرا درخواست نموده که دین عندالمطالبه است وبه محض در خواست زوجه باید پرداخت شود.مهریه حق شرعی وقانونی زوجه است واموال دریافتی نیز بابت مهریه بوده است لیکن با توجه به وضع موجود وکالتاً از ناحیه موکل اعلام می نمایم وی حاضر است از مبلغ ده هزار ریال از مهریه خودرا صرف نظر وگذشت نماید تا طلاق خلعی انجام شود.
داگاه استماع اظهارات طرفین را کافی دانسته وبا بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
۵) رای دادگاه