پایان نامه ارشد با موضوع شوراهای حل اختلاف، هزینه دادرسی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۳- با توجه به ابطال تمبر به مبلغ ۲۹۸۴۰۰ ریال تمبر هزینه دادرسی طبق بند ۱۰ و۱۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت به طور کامل ابطال شده است.
۴- مهلت ۵ روز فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه دادگاه طبق ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی رعایت گردیده است.
۵- نظر دادگاه درخصوص خسارت وارده به مالک اتومبیل براثر توقف اتومبیل در پارکینگ ، محاسبه این مبلغ از قبیل عدم النفع وبراساس ماده ۵۱۵ قانون مذکور صورت گرفته لیکن با توجه به اینکه شرکت های بیمه گر درحال حاضر جهت توقف خودرو درپارکینگ نیز خسارتی محاسبه وپرداخت می کنند دادگاه محترم می توانست مبلغی بابت منافع ممکن الحصول درنظر بگیرد که از مالک به دلیل توقف خودرو درپارکینگ تنویت شده است
۶- طبق بند الف ماده ۳۳۱ قانون مذکور، حکم صادره قابلیت تجدید نظر خواهی دارد لیکن قابلیت فرجام خواهی ندارد واین امر طبق تبصره ی ۳ ماده ۳۳۹ در رأی صادره ذکر شده است.
گزارشات حقوقی ( شماره نوزدهم )
۱) مشخصات پرونده
خواهان: حسین ارکی
خوانده: صندوق قرض الحسنه وحدت
خواسته: مطالبه طلب بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
منضمات و دلایل دادخواست ، تصویر دفترچه پس انداز ، شهادتنامه شهود
کلاسه پرونده: ۱۷۳۸/۸۴
تاریخ جلسه: ۱۱/۱۰/۸۴
۲) طرح دعوی
خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام نموده: به موجب این دادخواست و ضمائم پیوست و تصویر دفترچه پس انداز و شهادتنامه شهود مبلغ ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از خوانده طلبکار می باشم متاسفانه چند سال است که از پرداخت دین استنکاف نموده و باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای برای اینجانب گردیده است. تقاضای رسیدگی ومحکومیت خوانده به مبلغ فوق به انضمام خسارات دادرسی را تمنادارم ضمنا استدعا دارم با اعسار اینجانب از هزینه دادرسی موافقت فرمایید.
تشریفات دادرسی
دادخواست فوق به شماره ۱۸۲۹ در مورخ ۲۳/۷/۸۴ به ثبت دفتر کل دادگستری رسیده وتوسط معاون قضائی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد به حوزه شماره ۱۱۹ شورای حل اختلاف شهرستان بجنورد جهت رسیدگی ارجاع و اعلام می گردد: احتراما در اجرای بند ۱ ماده۷ ایین نامه شوراهای حل اختلاف به پیوست عین دعوی خواهان حسین ارکی را به منظور ایجاد صلح و سازش ارسال تا در صورت حصول سازش پرونده مختومه و بایگانی می شود ودر صورتی که با برگزاری یک جلسه و نیز گذشت یک ماه از تاریخ ارجاع سازش حاصل نگردیده پرونده مجددا ارجاع می گردد.
حوزه ۱۱۱۹ شورای حل اختلاف با ثبت پرونده جهت مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ وقت تعیین اخطاریه به نام صندوق قرض الحسنه وحدت و خواهان صادر و درخواست حضور می نماید.
۳) مراحل رسیدگی جهت جلسه مورخ
الف:شورای حل اختلاف
در جلسه مذکور در وقت مقرر شورا خواهان در جلسه حضور ندارد لیکن آقای علی رضا نودهی (خوانده) در جلسه حاضر است شورا خطاب به وی اعلام می کند در ارتباط با دادخواست تقدیمی خواهان دفاعیات خود را بیان نمایید: ابتدا درخواست ارائه شده دارای ایرادات کلی است خواهان می بایست کپی مدارک و اسناد خود را به آن استناد نموده ضمیمه دادخواست نموده و به شورا ارائه می داد ثانیاً مبلغ مورد ادعای خواهان به دلیل آن که کپی از دفترچه در دست نیست نمی توان اظهار نظری کرد ولی احتمالا مبلغ وامی بوده که در آن تاریخ به حساب ایشان واریز شده ولی چون در بحران صندوق های قرض الحسنه این وام ها پرداخت نگردید خواهان فقط مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال طلب دارند و طلب دیگری ندارد و ادعای ایشان کذب می باشد لذا درخواست رد دعوی فوق را از شورا دارم.
در مورخ۲۹/۸/۱۳۸۴ در وقت مقرر فوق العاده شورای حل اختلاف حوزه ۱۱۹ شهر بجنورد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۸  تحت نظر می باشد پس از بررسی و ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید: