پایان نامه صلح و امنیت بین المللی، امنیت بین المللی، روابط بین المللی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۲۸]- See generally, B Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary (Oxford, Oxford University Press 2002, 2 ed.), pp. 112-136.
[129]- See for example ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Rep. 1986, 27 June 1986, p. 14, § ۸۳ (Nicaragua case). Note that Court itself did not acknowledge this status but underlined the support for this states.
[130]-با این وجود ،این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که تمامیت ارضی علاوه بر منطقه وسیعی از زمین ،ممکن است شامل منابع طبیعی و انسانی در فضا نیز گردد.ر.ک.به:
See R.L. Bridge, p. 660.
 
[131]- I. Brownlie, “The Maintenance of International Peace and Security in Outer Spece”, Vol. 40 B.Y.I.L. 1964, p. 8. In the same sense, see R. Higgins, ‘The Legal Limits to the Use of Force by Sovereign States: United Nations Practice’, Vol. 37 B.Y.I.L. 1961, p. 283.
[132]- Support for this interoretation can be found i. a. in preambular paragraph 7 on the UN Charter and UNCA Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970, entitled ‘Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations’.
[133]- W.von Kries, pp. 337-338.
[134]-براون لی(Brownlie) ،قانون بین المللی و استفاده از زور توسط دولت ها،p.362) ،Oxford clarendon press,1963)،علاوه بر این او اظهار می کند که “این مطابق قوانین کلی بین المللی خواهد بود که پیامدهای مستقیم و مورد نظردرمنع استفاده از زور در روابط بین المللی وارد این عرصه گردد.ر.ک.به:
I.Brownlie,p.25.


برای مثال به مانور یک ماهواره به گونه ای که یک پنل خورشیدی از ماهواره ی دیگر را مسدود نموده و به این طریق الکتریسیته را قطع نموده و بنا براین سبب آسیب (کشنده و مهلک)می گردد،توجه کنید.ر.ک.به:
   

Example mentioned in M. Benko, ‘The Problem of Space Debris: A Valid Case against the Use of Aggressive Military Systems in Outer Space?’ in M. Benko & K-U. Schrogl (esd), Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation (Utrecht, Eleven International Publishing, 2005), p. 167.

 
[136]-GPS.
[137]- – R.J. Lee, “The Jus ad Bellum in Spatialis: The Exact Content and Practical Implications of the Law on the Use of Force in Outer Space”, Vol. 29 Journal of Space Law 2003, p. 110, in particular footnote 32.
[138]- R.A. Morgan, ‘Military Use of Cornmerical Communication Satellites: A New Look at the Outer Space Treaty and “Peaceful Purposes”‘, Vol. 60 J. Air L & Com. 1994-1995, p. 309. This may not only be restricted to UNSC authorized missions, but may also include those pursuant to UNGA Res. 377(V) of 3 November 1950, Uniting for Peace type of action and regional arrangements under Articles 51-53 of the UN Charter.
[139]- ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان می کند”در صورت وقوع حمله ی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد،هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود،خواه بطور فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید  اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود بکار می برند  را فورن به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و مسوولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارا است و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ،تأثیری نخواهد داشت.
۶۴- Nicaragua case, § ۱۷۶; ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Oil Platforms case (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Rep. 2003, § ۷۶.