نگارش پایان نامه در مورد صلح و امنیت بین المللی، حقوق بین الملل بشر، مسئولیت بین المللی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

کمیسیون در گزارش خود نوع تکمیل شده­ای از نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت” را ارائه       می­دهد و مخالفت صریح خویش را از یک سو با نگاه به “حاکمیت به عنوان یک عامل کنترلی”[۶۹] که برگرفته از تفکرات سنتی وستفالیایی است[۷۰] و از سوی دیگر با نظریه حق مداخله یک کشور در قلمرو کشور دیگر که غیرمفید و منسوخ است،[۷۱] اعلام می­ کند. چنانکه در یکی از بند های گزارش در این ارتباط آمده است: «آنچه که سرانجام [از نظریه مسئولیت حمایت] پدیدار می­گردد، گذری موازی از فرهنگ مصونیت حاکمیت[۷۲] به سمت فرهنگ مسئولیت ملی و بین ­المللی[۷۳] است»[۷۴] و چنانکه گارس ایوانز معتقد است، دیگر حاکمیت در سیطره مصونیت خویش، نمی­تواند مانند گذشته مجوزی برای کشتار باشد.[۷۵] دلیل این است که چنان که گفتیم نظریه مسئولیت حمایت برعکس مداخله بشردوستانه دیگر به ادعا­ها، حقوق و امتیازات کشور مداخله­گر نمی پردازد و تنها منافع کسانی را در نظر می گیرد که حقوق انسانیشان مورد نقض و تجاوز شدید قرار گرفته است.[۷۶]
در ذیل، اصول اصلی گزارش کمیسیون در سال ۲۰۰۱ درباره مسئولیت حمایت ملاحظه می­شود.

جدول شماره ۱: نظریه مسئولیت حمایت در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور
اصول اصلی
۱- اصول پایه ای
   الف-  حاکمیت کشور متضمن مسئولیت است و مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور برعهده خود همان کشور است.
ب- جایی که در نتیجه جنگ داخلی، شورش، سرکوبی یا فقدان دولت، جمعیتی از آسیب شدید رنج می­برند و کشور مذکور نمی­خواهد یا نمی­تواند آن را دفع کند یا متوقف سازد، اصل عدم مداخله جای خویش را به مسئولیت بین المللی حمایت می دهد.
۲-  بنیاد ها  

بنیادهای مسئولیت حمایت، به عنوان اصل راهنمای جامعه بین المللی کشور­ها، در اصول ذیل نهفته است:
الف- تعهداتی که  به طور ذاتی در مفهوم حاکمیت وجود دارند؛
ب- مسئولیت شورای امنیت، مطابق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، برای حفظ صلح و امنیت بین المللی
پ- تعهدات خاص بین ­المللی مطابق اعلامیه­ها، پیمان­ها و معاهدات حمایت از بشر و حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق داخلی؛
د- رویه درحال توسعه کشورها، سازمان­های بین المللی و خود شورای امنیت.
۳- مسئولیت حمایت، سه مسئولیت ویژه را دربر دارد:
الف- مسئولیت پیشگیری: برای بررسی هر کدام از عوامل ریشه­ای و عوامل مستقیم مخاصمه داخلی و سایر بحران­های ایجادی توسط انسان­ها که مردم را در مخاطره قرار می دهد.
ب- مسئولیت واکنش: برای واکنش نشان دادن از طریق اقدامات متناسب در وضعیت نیاز ضروری انسانی، که می ­تواند شامل اقدامات قهری مانند تحریم­ها و تعقیب­های بین المللی و در موارد بسیار شدید مداخله نظامی  باشد.
پ- مسئولیت بازسازی: برای مهیّا نمودن همکاری کامل جهت اعاده به وضعیت سابق، بازسازی و مصالحه، به ویژه بعد از مداخله نظامی، جهت بررسی عوامل آسیبی که در مداخله برای دفع یا متوقف نمودن [بحران­های انسانی]، طراحی شده بودند.