پایان نامه صلح و امنیت بین المللی، کنوانسیون حقوق دریاها، قوانین بین المللی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۱۰]-Antarctica Treaty 1959.
[111]- This became apparent when both superpowers rejected a proposal to that effect, see UN Doc. A/C.1/PV.1493 of 1 August 1966 and UN Doc. AC.105/C.2.SR.66 of 1 August 1966.
[112]- C.Q. Christol, pp. 21-22 and R. Lakshanan, ‘prohibition of Weaponisation of Outer Space’, Vol. 28 proceedings of the Twenty- eighth Colloquium on the Law of Space 1985, p. 73.
[113]-پیمان آنتارتیک ۱۹۵۹،۴۰۲ U.N.T.S. 71،در ۲۳ جون ۱۹۶۱ به اجرا در آمد.ماده ۱ این پیمان بیان می دارد:قطب جنوب باید منحصرا برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. در میان موارد دیگر باید استقرار پایگاه های نظامی و استحکامات، اجرای مانورهای نظامی، همچنین آزمایش هر نوع سلاح باید منع گردد. پیمان حاضر استفاده از پرسنل نظامی یا تجهیزات برای تحقیقات علمی یا جهت هر هدف  صلح آمیز دیگری را نباید منع کند.
, D. Goedhuis[114]ارزیابی قوانین عمده ی پیمان فضاOST,،۲۷ ژانویه ۱۹۶۷،Vol.15 Netherlands I.L.Rev 1968,p.23.  

ریس جمهور امریکا آیزون هاور به ریس جمهور پیشین اتحاد شوروی سابق(بولگانین)در ۱۳ ژانویه ۱۹۵۸ می نویسد: به نظر من زمان توافق ما بر این موضوع که فضای ماوراء جو باید تنها برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد ، فرا رسیده است. ما با یک لحظه سرنوشت ساز در تاریخ در ارتباط با این موضوع روبرو می شویم.هم اکنون هر دو دولت(امریکا و اتحاد جماهیر شوروی)از فضا برای آزمایش موشک های طراحی شده جهت اهداف نظامی استفاده می کنیم. زمان توقف اکنون است.به نقل از :
D.Wolter ,pp.10-11.
[115]- I.A. Vlasic, ‘The Legal Aspects of peaceful and Non- peaceful Uses of outer space’, in B .Jasani (ed), peaceful and Non-peaceful Uses of Space: problems of Definition for the Prevention of an Arms Race (Geneva, UNIDIR, Geneva, New York: Taylor & Francis, 1991), pp. 44-55 even concludes that “[i]f ‘peaceful’ means ‘non-aggressive’. then it follows logically – and absurdly – that all nuclear and chemical weapons are also ‘peaceful’, as long as they  are not used for aggressive purposes”.
[116]-ماده ۳ معاهده فضا بیان می دارد که: دولت های عضو این معاهده باید فعالیت هایشان را در زمینه ی اکتشاف و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی را، در چارچوب قوانین بین المللی ،شامل منشور سازمان ملل متحد، به خاطر صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاریهای بین المللی ادامه دهند.


[۱۱۷]- B. Cheng, Studies in International Space Law (Oxford, Clarendon Press, 1997), p. 519.
[118]- 1969 VCLT, 1155 U.N.T.S. 331; entered into force on 27 January 1980, Article 31(1). Article 31 VCLT reflects customary law: ICJ Case concerning Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Nambibia), ICJ Rep. 1999, §۱۸.
[۱۱۹]- Following Article 31(2) VCLT, see OST, preambular paragraphs 2 and 4, Articles IX and XI.
[120]-See ICJ, Advisory Pinion on the Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between WHO and Egypt, ICJ Rep. 1980, p. 73, §§ ۴۵-۴۷.
[۱۲۱]-اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای(۱۹۵۶)۲۷۶U.N.T.S.3,، که در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ به اجرا در آمد، پیمان آنتارتیک ۱۹۵۹،پیمان تلاتلکو(tlateloco)1967 ، پیمان ۱۹۶۸ درباره ی منع گسترش سلاح های هسته ای،۷۲۹ U.N.T.S.161 ، که در ۵ مارچ ۱۹۷۰ به اجرا در آمد، قرارداد سلاح های سمی و زیستی ۱۹۷۲،۱۰۱۵U.N.T.S163،که در ۲۶ مارچ به اجرادر آمد و قرارداد سلاح های شیمیایی ۱۹۹۳،۱۹۷۴U.N.T.S.45،که در ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ به اجرا در آمد. هدف و مقصود واژه ی اهداف صلح آمیز بکار برده شده در این معاهدات و مقررات مشابه بکار گیری این واژه در ماده ۴ معاهده فضا(OST) می باشد. بعنوان مثال کنترل نظامی یا خلع سلاح. در این مورد استثنای مورد توجه، کنوانسیون حقوق دریاها ی سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ می باشد، ۱۸۳۳U.N.T.S.3،که در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ به اجرا در آمد.ماده ی ۸۸ این کنوانسیون به اهداف صلح آمیز اشاره می کند، که در این جا واژه ی اهداف صلح آمیز، بطور کلی غیر پر خاشگرانه در نظر گرفته می شود.
[۱۲۲]- B. Cheng, ‘properly Speaking, Only Celestial Bodies Have Been Reserved for Use Exclusively for Peaceful (Non-Military) Purposes, but Not Outer Void Space’, in M.N. Schmit  (ed.),  International Law Across the Spectrum of Conflict: Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, Vol. 75 International Law Studies (Newport, Naval War College, 2000), pp. 81-117 and G. Zhukvo & Y. Kolosov, International Space Law (New York, praeger Publishers, 1984), p. 224. For the purpose of this work, an analysis of the prohibition of any interference, including forceful interference, with a space object due to a State’s exclusive jurisdiction is excluded. See Articles VIII and IX of the Outer Spece Treaty.
[123]-Use of Force.
[124].ماده ۸ معاهده فضا بیان می دارد که”یک کشور عضو معاهده که شیی را به فضا پرتاب کرده،می بایست مادامی که آن شیی در فضا و یا اجرام آسمانی قرار دارد دارای اختیارات قانونی برای کنترل بر روی شیی ارسالی خود و همچنین افراد وابسته به آن را دارا باشد….
[۱۲۵]-Jus ad bellum.
[126]-Jus Contra bellum.
[127]- بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل بیان می دارد که”کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا  استفاده ازآن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوریو یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف نلل متحد است ،خودداری خواهند نمود.