تحقیق درباره عدم رعایت نظامات دولتی، رسیدگی به تخلفات، وضعیت سلامت روان

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱


۲- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… ۱۱۱
گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….۱۱۳
فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
 
 
 
چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.
واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی