مقاله (پایان نامه ) عقود معین، عقد صلح، قرارداد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۷. شرایط عقد بیمه ……………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۸. خصوصیات عقد بیمه ………………………………………………………………………………………………………۷۴
۲-۹. اشکالات بر عقد بیمه ………………………………………………………………………………………………………۷۷
۲-۹-۱. بیمه و معامله حرجی ………………………………………………………………………………………….۷۸
۲-۹-۲. بیمه و معامله ضرری …………………………………………………………………………………………..۷۸
۲-۹-۳. بیمه و عقد غرری ……………………………………………………………………………………………….۷۹

 

۲-۹-۳-۱. بیمه و جهل به عوضین …………………………………………………………………………….۸۰
۲-۹-۴. بیمه و تعلیق آن …………………………………………………………………………………………………۸۰
۲-۹-۵. بیمه و سفهی بودن آن ……………………………………………………………………………………….۸۱
۲-۹-۶. بیمه و ربا …………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۹-۷. بیمه و قمار ………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۹-۸. بیمه و ضمان ما لم یجب ……………………………………………………………………………………۸۵
۲-۱۰. بیمه و عقود معین ………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۲-۱۰-۱. تطبیق بیمه با عقد مضاربه ………………………………………………………………………………۸۶
۲-۱۰-۱-۱. اشکال های انطباق بیمه با مضاربه …………………………………………………………۸۸
۲-۱۰-۲. بیمه و عقد صلح ……………………………………………………………………………………………….۸۸
۲-۱۰-۲-۱. صلح، عقد مستقل …………………………………………………………………………………..۹۰
۲-۱۰-۲-۲. تطبیق بیمه با عقد صلح ………………………………………………………………………..۹۰
۲-۱۰-۳. تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض ……………………………………………………………۹۲
۲-۱۰-۳-۱. نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض …………………………………………….۹۳
۲-۱۰-۴. انطباق بیمه با جعاله ………………………………………………………………………………………..۹۳