پایان نامه با موضوع عملکرد بانک، اقتصاد کشور

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

مقدمه ………………………………….

  1. مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت ……
  2. تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن …………………………………….
  3. اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی…………….
  4. بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی ……..
  5. سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی ……
  6. هیات امنای حساب ذخیره ارزی …………….
  7. مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی ………….
  8. شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی ………..
  9. شیوه عملکرد بانک های عامل ……………..
  10. درآمدهای حساب ذخیره ارزی ………………

منابع  …………………………………
 
1- مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در  مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.[۱]
بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:
الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.
ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و  در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.
۱-۱ مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت: