عملکرد زنجیره تأمین، مهارت های کسب و کار

دسامبر 6, 2019 By vZbR33JZrQ

 
7.1. قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی انجام تحقیق
در این پژوهش، اساس کار حول متغیرهای نظریه تبادل اجتماعی، به اشتراک گذاری اطلاعات، رفتارهای مشارکتی و عملکرد زنجیره تأمین قرار دارد و بر آنیم تا رابطه بین آنها را تبیین نمائیم. از لحاظ زمانی، قلمرو انجام تحقیق حاضر بازه زمانی بین اسفند ماه ۱۳۹۲ الی مرداد ماه ۱۳۹۳ می باشد، و از لحاظ مکانی نیز، قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد است.
۸.۱. تعریف متغیرهای تحقیق

  • اعتماد: اعتماد عبارت است از نگرش شرکا نسبت به یکدیگر در دامنه ای از خیرخواهی و اعتبار. اعتماد به معنی اطمینان یا اعتقاد داشتن به صداقت طرف شراکت و خیرخواهی اوست.
  •  

  • تعهد: تعهد عبارت است از نگرش طرف مبادله به رابطه مداوم با طرف دیگر. شرکای متعهد اعتقاد دارند که رابطه آنها به اندازه ای با ارزش است که در شرایط سخت، تحمل متعهد بودن را داشته باشند. (پلاماتیر و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۶)
  • روابط متقابل: به اعتقاد مین و همکاران (۲۰۰۵)، برای دستیابی به روابط موفق، شرکا می بایست بتوانند با یکدیگر کار کنند، برنامه ریزی کنند، فعالیت ها را هماهنگ کنند و مشکلات را حل کنند. فعالیت های مشترک مانند برنامه ریزی، هدف گذاری، ارزیابی عملکرد و حل مشکلات برای دستیابی به روابط همکاری موفق ضروری است. فعالیت های مشترک، مکانیزم مناسبی را برای برنامه ریزی، پیش بینی و بهره گیری مشترک از عناصر محیطی فراهم آورده، باعث کاهش عدم اطمینان می گردد.
  • قدرت: قدرت اشاره دارد به وابستگی نسبی بین تبادل اعضا وجایی که قدرت به دست آمده توسط یک عنصر، می تواند تحت تاثیر تصمیمات و رفتارهای اعضای دیگر قرار گیرد.
  • به اشتراک گذاری اطلاعات: به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش با شرکای زنجیره تامین به شیوه ای اثر بخش و کارا اشاره دارد. اطلاعات تسهیم شده در سیستم محاوره زنجیره تامین شامل اطلاعات بین شرکای مستقیم و همچنین تمامی شبکه زنجیره تامین را در بر می گیرد. (کلمونز و رو،۱۹۹۳)
  • مدیریت زنجیره تأمین: مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از روشهاست که برای یکپارچه سازی اثربخش تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاه ها استفاده می شود. به طوری که کالا در حجم مناسب، مکان مناسب و زمان مناسب، تولید و توزیع شود تا هزینه کل سیستم به حداقل برسد و الزامات سطح خدمات برآورده شود. مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک فلسفه کسب وکار، با افزایش مهارت های کسب و کار و عملکرد تمام اعضا در زنجیره تأمین، کسب و کار را متحول خواهد ساخت. (مانیان و همکاران، ۱۳۸۹)

 
 
 
فصل دوم
 
ادبیات و پیشینه تحقیق