پایان نامه عوامل رافع مسئولیت کیفری، رضایت نامه وبرائت نامه، عدم رعایت نظامات دولتی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………۱۰


مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..۱۱
الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………۱۱
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….۱۲
مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..۱۳
بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………۱۵
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………۱۵
بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..۱۶
بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….۱۷

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….۱۸
بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..۱۹
مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….۱۹
مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….۲۰  

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………۲۳
گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. ۲۳
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..۲۳
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….۲۳
بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………۲۷
گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………۳۰
بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….۳۱
بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….۳۱
دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..۳۴
مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………۳۵