مقاله با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، تخلفات انتظامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۶۲] امامی حسن.۱۳۷۶. همان. ص ۲۳۸.


[۶۳] منظور از جلسه دادرسی اعم از جلسه اول دادرسی و جلسات احتمالی بعدی است.
[۶۴] متن اولیه ماده ۳۹ ‏که در جلسه ٢٧۵ ‏دور پنجم مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، بدین ترتیب بود: در موردی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط تعیین وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید. استعفای وکیلی که دادخواست را تقدیم کرده، بدون اطلاع آن به موکل تا پایان موعد تکمیل دادخواست یادشده، بی‌اثر خواهد بود و موجب ابلاغ اخطار رفع نقص به موکل نمی‌باشد. متن مزبور پس از چند نوبت ایراد توسط شورای نگهبان و اعمال اصلاحاتی در جلسات ۳۳۹ و ۳۵۹ ‏، بالاخره در جلسه ۳۷۱ ‏دور پنجم مجلس، به شکل متن موجود ماده ۳۹ ‏به تصویب نهایی رسید. برای ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس در دور پنجم قانون‌گذاری، رک.
[۶۵] مهاجری علی.۱۳۸۷. مبسوط در قانون آیین دادرسی مدنی. جلد ۱، ص ۱۸۰؛ زراعت عباس، فلاح نژاد فاطمه، استادی مونا.۱۳۸۸. آیین دادرسی مدنی. ص ۴۷.
[۶۶] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. مجموعه کامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل حقوقی. چاپ اول. ص ۸۴۲.
[۶۷] مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۱۸۱.
[۶۸] ماده ۷۷ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:… ۵-رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد.
[۶۹]سمامی عبدالله.۱۳۹۰. تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت. ص ۱۳۳.
[۷۰] ماده ١: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب فرز مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

[۷۱] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲. الزام‌های خارج از قرارداد. ص ۳۶۶.
[۷۲] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کاظمی محمد.۱۳۸۴. آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی.
[۷۳] مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۱۸۱– ۱۸۲.
[۷۴] مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۱۸۱.
۳ اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. ص ۹۲۶.  

[۷۵] برای ملاحظه تفکیک مزبور مراجعه کنید به زراعت عباس.۱۳۸۰. محشای قانون آیین دادرسی مدنی. ص ۷۰۷.
[۷۶] شمس عبدالله.۱۳۸۹. آیین دادرسی مدنی. ص ۵٩.
[۷۷] مهاجری علی.١۳٩٠. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. ص ٢۶٩.
[۷۸] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲. الزام‌های خارج از قرارداد. ص ۳۹۴.
[۷۹] شمس عبدالله.۱۳۸۵. آیین دادرسی مدنی. جلد اول. ص ۳۱۸.
[۸۰] مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۱۹۱.
[۸۱] مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۱۸۲.