تحقیق درمورد قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 

[۸۲] مهاجری علی.۱۳۸۷ همان. ص ١٨٧؛ مهاجری علی.۱۳۹۰. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. ص١٨٧.
[۸۳] ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
[۸۴] در این خصوص در قانون مدنی هم در ماده ۶۸۱ آمده است که پس از استعفای وکیل چنانچه موکل از استعفای او آگاه نباشد می‌تواند وکالت خود را ادامه دهد حکم ماده ۶۸۱ قانون مدنی مبتنی بر نظریه عام بودن اذن موکل در برابر عقد است که از فقه به قانون مدنی منتقل‌شده و منافاتی با عقد بودن وکالت ندارد.
[۸۵] شمس عبدالله.۱۳۸۵. آیین دادرسی مدنی. جلد اول. ص ۳۱۹.
[۸۶] مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۱۹۶.
[۸۷] شمس عبدالله، ١٣٨۵، همان. ص ۳۱۹؛ زراعت و دیگران، ١٣٨٩، همان. ص ۴١.
[۸۸]مهاجری علی.۱۳۸۷. همان. ص ۲۹۶.
[۸۹] معاونت آموزش قوه قضاییه.۱۳۸۷. نشست قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی. جلد ۱ چاپ اول. ص ۱۵۷.
[۹۰] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. ص ۴۰۲.
[۹۱] زراعت عباس.۱۳۸۰. همان. ص ۱۳۹.
[۹۲]. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۳۸.
[۹۳] برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به ایرانلو محسن، میر شکاری عباس.۱۳۸۸. عزل وکیل. مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی.
[۹۴] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۲۰۰.
[۹۵]  نوین پرویز.۱۳۸۷.همان.ص۱۶۸.
[۹۶] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۲۹۵.
[۹۷] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۷۴.
[۹۸] ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد.
[۹۹] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۷۱.
[۱۰۰] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۳۹۰.
[۱۰۱] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۸۹۵.
[۱۰۲]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مصلحی علی حسین.۱۳۸۲. اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت.ص۳۴۵.