تحقیق درباره قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، اسناد و املاک

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۰۳] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۲۶۵.
[۱۰۴] ماده ۷۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
[۱۰۵]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مصلحی علی حسین.۱۳۸۲. همان.ص۳۴۵.
[۱۰۶]  نوین پرویز.۱۳۸۷.ص۹۴
[۱۰۷] کاتوزین ناصر.۱۳۸۹.ش۱۲۵.
[۱۰۸] کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ سی و هشتم. ص ۴۴۷.
[۱۰۹] اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱. همان. چاپ اول. ص ۴۱۱.
[۱۱۰] ماده ۳۹۹ قانون تجارت: عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان‌شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
[۱۱۱]ماده ۲۶۳ قانون مدنی: هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
[۱۱۲] اصل‏ چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.  

[۱۱۳] ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱- به عزل موکل؛ ۲- به استعفای وکیل؛ ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل-ماده ۶۸۰ قانون مدنی: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است
 
 
 
 
[114] ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد
[۱۱۵] ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت
[۱۱۶] اصل‏ چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
[۱۱۷] کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹. همان. ص ۱۰۹.


[۱۱۸] وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
[۱۱۹] محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.