قانون تعزیرات مصوب، رفتار مجرمانه، جرم سقط جنین

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ارکان این جرم به دو بخش رکن مادی و رکن معنوی تقسیم بندی شده است:
 

 

۳-۳-۲-۱-۱- رکن مادی
 رفتار فیزیکی جرم سقط جنین از نوع فعل می باشد. فعل های «دادن» و «دلالت نماید». در ماده ۶۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ موید این ادعاست. همچنین شرایط لازم برای تحقق جرم سقط جنین عبارتست از : باردار بودن زن، زنده بودن جنین و نبودن جواز قانونی برای رفتار مجرمانه.
حامله بودن زن: منظور از حاملگی، آمیخته شدن تخمک زن با اسپرم مرد و استقرار آن در جداره رحم است که تشکیل جفت و جنین را می دهد.
زنده بودن جنین: دوران حاملگی به دو دوره تقسیم می شود، دوران حیات جنین که از تاریخ انعقاد و نطفه تا پیش از حلول روح است و دیگر دوران حیات زیستی که از تاریخ حلول روح در جنین تا زمان وضع حمل شروع شده و ادامه می یابد. سقط جنین در هر یک از این حالات قابل تحقق می باشد بنابراین خارج  کردن جنین مرده از رحم، فاقد وصف مجرمانه است.
نبودن جواز قانونی برای رفتار مجرمانه: گاه سقط جنین مجاز بوده و دارای مبانی قانونی است.
ماده واحده سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی چنین اشعار می دارد: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک  مباشر نخواهد بود.»
بااین وصف شمول سقط درمصادیق ماده واحده فوق، وصف مجرمانه  را از عمل زایل می کند.
 
3-3-2-1-2- رکن معنوی
 سقط جنین موضوع مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ از جرایم عمدی است و مرتکب باید افزون بر اراده و ارتکاب رفتار مادی، علم به شرایط لازم برای تحقق جرم داشته باشد یعنی بداند که زن حامله است، جنین او زنده است و ارتکاب چنین رفتاری سبب سقط جنین خواهد شد.
جرم سقط جنین از  جرایم مقید می باشد و تا سقط حاصل نشود، جرمی محقق نمی گردد. البته چنانچه اقدامات مرتکب موجب سقط نشود اما نتیجه ی آن نقص عضو جنین باشد از این بابت قابل مجازات می باشد اما عنوان سقط جنین را نخواهد داشت.
 
3-3-2-2-سقط جنین در دادگاه
از میان پرونده های مطالعه شده به یک مورد پرونده ی طلاق به تقاضای مرد برخورد نمودیم که علت غایی طلاق در آن توسط زوج، در جلسه ی دادرسی از وی سوال گردید و مشارالیه سقط جنین فرزندش بدون رضایت وی را اظهار کرده بود.
جدول شماره ۲۰- توزیع فراوانی مشخصات خواهان دعوی طلاق