تحقیق درباره قانون مجازات، حقوق جزا

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۴-درماده ۱۲۷، بند «الف» آن به معاونت در جرایمی اشاره می‌کند که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ است؛ اینجا منظور از سلب حیات چیست؟ سلب حیات به عنوان حد است یا قصاص را نیز دربرمی‌گیرد؟ اگر جرم حدی دارای چند مجازات باشد که یکی از آنها سلب حیات است، آیا مشمول ماده ۱۲۷می‌شود یا اینکه ماده ۱۲۷ برای جرایمی است که تنها مجازاتش، حدی و سلب حیات است؟ همان طور که ملاحظه می‌شود، تکلیف روشن نیست. و نیازمند آن است که در آن بازنگری صورت گیرد.در نهایت با در نظر گرفتن مطالبی که عنوان شد،به قانونگذار پیشنهاد می‏شود با امعان‏ نظر به دشواری های موجود،ضمن برطرف نمودن ایرادهای ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی،به تفسیرهایی که در چار چوب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در این زمینه مطرح شده است ،جامه عمل بپوشاند.
فهرست منابع
۱- آقایی، بهمن،۱۳۸۵،فرهنگ حقوقی بهمن، تهران ،انتشارات گنج دانش
۲- آقایی نیا،حسین،۱۳۸۵،جرایم علیه اشخاص(جنایات) ،تهران ،چاپ دوم، نشر میزان
۳- آقایی نیا، حسین، ۱۳۹۲، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ نهم، تهران، نشر میزان
۴-اردبیلی، محمد علی، ۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی ۲، جلد ۲، چاپ نهم، تهران، نشر میزان
۵- اردبیلی، محمد علی، ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی ۲، جلد ۲، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان
۶-اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۲،حقوق جزای عمومی،جلد دوم ،چاپ بیست وهشتم،تهران،نشر میزان
۷-افراسیابی، محمداسماعیل،۱۳۷۴،حقوق جزای عمومی، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی
۸- افراسیابی، محمداسماعیل،۱۳۷۷ حقوق جزای عمومی، جلد۲، چاپ اول ،تهران انتشارات فردوسی
۹- انصاری، مرتضی، ۱۴۲۰ق، مکاسب المحرمه، جلد اول، قم ، انتشارات اسلامی
۱۰- باهری،محمد،۱۳۸۰،نگرشی برحقوق جزای عمومی،چاپ اول،تهران،انتشارات مجد
۱۱- باهری، محمد، ۱۳۸۱،حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،تهران، انتشارات رهّام
۱۲- بخشی زاده،امین،١٣٩٢،محشای قانون مجازات اسلامی جدید،جلد اول،انتشارات عصر اندیشه
۱۳- بخشی زاده، امین ،۱۳۹۲، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ سوم، انتشارات عصر اندیشه
۱۴- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،۱۳۶۸، ترمینولوژی حقوق ،چاپ چهارم،تهران، انتشارات گنج دانش
۱۵- جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ۱۳۷۴،ترمینولوژی حقوقی، چاپ هفتم، تهـران انتشـارات گنج دانش
۱۶- حجتی،مهدی،۱۳۸۹، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران ،انتشارات دادستان
۱۷- خمینی،روح الله، ۱۳۶۸،تحریرالوسیله، جلد ۲،چاپ دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین
۱۸- زراعت، عباس، ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس
۱۹- زراعت،عباس،۱۳۹۲،حقوق جزای عمومی۱و۲ ،جلد اول،چاپ دوم،تهران ،انتشارات جنگل
۲۰- ساکی،محمد رضا،۱۳۸۸،حقوق جزای عمومی،چاپ دوم، تهران ،انتشارات جنگل،جاودانه
۲۱- ساوانی،اسماعیل،۱۳۹۲،حقوق جزای عمومی، چاپ سوم ، تهران، نشر میزان