پایان نامه درباره قانون مجازات، حقوق جزا

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۲۲-سبزواری نژاد ،حجت، ۱۳۹۲، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل جاودانه
۲۳- سلطانی،مهدی،۱۳۹۱،حقوق جزای عمومی،جلد دوم، تهران ،چاپ اول ،انتشارات دادگستر
۲۴- سلیمی،صادق،۱۳۹۲،چکیده حقوق جزای عمومی،چاپ سوم ،تهران انتشارات جنگل،جاودانه
۲۵- شامبیاتی،هوشنگ،۱۳۸۲،حقوق جزای عمومی، جلد دوم،چاپ یازدهم ،تهران ،انتشارات مجد
۲۶- شامبیاتی،هوشنگ،۱۳۹۲،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ اول،تهران، انتشارات مجد
۲۷- شکری ،رضا، ۱۳۸۱، قانون مجازات اسلامی درنظم کنونی،چاپ ششم،تهران، انتشارات مهاجر
۲۸- صانعی، پرویز، ۱۳۷۴،حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج دانش
۲۹- طب‍اطب‍ایی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ، ۱۳۸۲،ت‍ف‍س‍ی‍رال‍م‍ی‍زان ، ت‍رج‍م‍ه سید م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی‌ه‍م‍دان‍ی، قم ، انتشارات اسلامی
۳۰- عاملی، شیخ حر،۱۴۱۲ق، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشرعیه، جلد دوازدهم، بیروت، دار احیاء التراث العربی
۳۱- عمید، حسن، ۱۳۷۵،فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم
۳۲- غرویان ،محسن ،۱۳۸۹، ترجمه و شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری،جلد هشتم،چاپ اول،قم، انتشارات دارالفکر
۳۳- فیض، علیرضا، ۱۳۸۱،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ ششم، تهران، سازمان چاپ
۳۴-گلدوزیان،ایرج،۱۳۷۹،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ پنجم،انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)
۳۵- گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۴، حقوق جزای اختصاصی، چاپ یازدهم، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران
۳۶- گلدوزیان، ایرج ،۱۳۸۴،بایسته های حقوق جزای عمومی ۱-۲-۳،جلد اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران
۳۶- گلدوزیان ،ایرج،۱۳۸۴،محشای قانون مجازات اسلامی،چاپ نهم،تهران، انتشارت مجد
۳۷- گلدوزیان،ایرج،۱۳۹۲،محشای قانون مجازات اسلامی،چاپ اول،تهران،انتشارات مجد
۳۸- مصدق،محمد،۱۳۹۲،شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ چهارم،انتشارات جنگل ،جاودانه
۳۹- معین،محمد،۱۳۸۳،فرهنگ فارسی یک جلدی دکتر معین، تهران ،انتشارات معین
۴۰- معین، محمد، ۱۳۸۷، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ نما
۴۱- مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از محققان، ۱۳۷۶،تفسیر نمونه، جلد چهارم، چاپ نوزدهم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه
۴۲-میرمحمد صادقی،حسین،۱۳۹۲،جرایم علیه اشخاص،چاپ دوازدهم،تهران، نشر میزان
۴۳-میرمحمد صادقی،حسین،۱۳۹۲،جرایم علیه اموال و مالکیت،چاپ سی و هفتم،تهران،نشر میزان