دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی، استان خراسان شمالی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

گزارشات حقوقی (شماره دو)
۱) مشخصات پرونده
خواهان :عباس روحانی
خوانده : غلام حسین جمالی
خواسته : اعسار وتقسیط
دلائل ومنضمات دادخواست: تصویر دادنامه شماره ۱۸۹۸/۵۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بجنورد و دادنامه شماره ۵۰۵/۹۹ شعبه نه تجدید نظر استان خراسان شمالی
کلاسه پرونده: ۴۴۵/۸۴ ش۳ ح
تاریخ جلسه ۲۳/۰۳/۸۴
۲) شرح دعوی
خواهان طی دادخواستی اعلام نموده : اینجانب طی حکمی از شعبه ۵دادگاه عمومی بجنورد در پرونده کلاسه ۳۲۶/۸۲ ش ۵ محکوم به پرداخت حدود ۳ میلیون توامان دیه گردیده ام که این رأی در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید گردیده است.با توجه به اینکه فردی کم بضاعت وکارگری ساده هستم وامکان پرداخت این مبلغ رابه صورت یک جا ندارم ، کسانی که مرا می شناسند می دانند که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارم از دادگاه محترم درخواست دارم این مبلغ را طوری تقسیط کنند که من بتوانم بپردازم.
۳) تشریفات دادرسی
دادخواست فوق توسط معاونت ارجاع دادگستری بجنورد به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع گردیده است( با توجه به تغییر وتحولات شعبات دادگاه ها شعبه سوم حقوقی جایگزین شعبه پنجم عمومی سابق گردیده است) ریاست شعبه سوم دستور ثبت وتعیین وقت رسیدگی‌صادر‌می‌نماید.دفتر جهت مورخ ۰۲/۰۳/۸۴ تعیین‌وقت می نماید وابلاغ به طرفین می‌نماید.
خواهان دادنامه شماره ۱۸۹۸ /۵۴ صادره از شعبه ۵ عمومی بجنورد را ضمیمه دادخواست نموده که طی آن اعلام شده:
در خصوص شکایت غلام عباس جمالی علیه عباس روحانی در خصوص پرداخت دیه به علت  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف دوچرخه با عابر پیاده (خوانده) دادگاه حسب شکایت شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، نظریه هیأت کارشناسی راهنمایی رانندگی که در آن راکب دوچرخه به میزان ۵۰ در صد در ایجاد حادثه مقصر شناخته شده است ومستنداً به مواد ۲۹۵،۳۰۲، ۴۱۰-۴۱۵-۴۴۲-۴۸۰-۷۱۷ قانون مجازات اسلامی وبند‌۲ ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین خوانده را محکوم به پرداخت  ۵۰ درصد از چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه بایت جراحت فک ترمیم یافته – ۵۰ درصد از دیه دو دندان ساقط شده به مبلغ ۵۰ دینار – ۵۰ درصد ارش ودوسوم از دیه ساقط شدن دودندان وپرداخت مبلغ دویست هزارریال جزای نقدی در حق دولت می نماید.رأی مذکور طبق دادنامه شماره ۵۰۵/۹۹ شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان خراسان با توجه به کمتر بودن مبلغ دیه مورد محکومیت از خمس دیه کامل وبه استناد بند دال ماده ۲۳۲ مورد تأیید قرار گرفته است.
۴) جلسات دادرسی
جلسه اول
در وقت مقرر فوق جلسه سوم تشکیل وپرونده ۴۴۵/۸۴ تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان حاضر لیکن خوانده حضور ندارد.
خواهان در توضیح دعوی خود اعلام می دارد :
حسب رأی دادگاه محکوم به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان شده ام .واقعاً توانایی پرداخت آن را ندارم دادگاه محترم تخفیفی یا تقسیطی بدهد که کمکی به حال من باشد در حد توانم جبران کنم.
دستور دادگاه :
دفتر مجدداً وقت تعیین ودر اخطاریه خواهان قید شود چنانچه شهودی دال بر  اعسار خود دارد در محضر دادگاه حاضر نماید دفتر جهت مورخ ۲۳/۰۳/۸۴ وقت تعیین وبه خواهان ابلاغ حضوری  نموده وجهت خوانده ابلاغ قانونی می نماید.