مقاله قانون مجازات اسلامی، انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 صمیمانه ترین مراتب سپاس و قدردانی را تقدیم می کنم به استاد راهنمای عزیزم سرکار خانم راضیه قاسمی  که  زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و مبنای اندیشه و زیبا اندیشیدن را به من آموختند و همواره به شاگردی ایشان افتخار می کنم.
و سپاس فراوان از استاد مشاور ارجمندم جناب آقای دکتر  محمد رضا شادمانفر  به پاس همراهی بی دریغ شان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
چکیده
مرور زمان کیفری به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. این نهاد در قوانین مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی به صراحت مورد قانونگذاری قرار گرفته بود ولی بعد از انقلاب اسلامی به دلایل شرعی از سیستم قضایی حذف شد تا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در دسته ای محدود از جرائم و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در دسته گسترده ای از جرائم پذیرفته شد. با وجود پذیرش آن و تلاش در جهت رفع ایرادات همچنان ابهاماتی از هر جهت به آن وارد است که این ایرادات می تواند محل بحث و تحقیق قرار گیرد. هدف این پایان نامه پاسخ به این ایرادات و ابهامات و تلاش در جهت رفع آنها یا یافتن پیشنهاداتی به قانونگذار در جهت اصلاح آنهاست. مهمترین ایرادات و ابهاماتی که نهاد مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دارد یکی غیر منطقی بودن ترتیب، مدت و شرایط برای شمول آن نسبت به جرایم تعزیری و عدم هماهنگی آنها با مبانی نظری این نهاد است و دیگری شمول یا عدم شمول آن نسبت به جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی که خود جای سوال دارد و عدم خروج برخی از جرایم مهم و شدید از شمول آن می باشد. در این پایان نامه سوالات و فرضیات ما حول همین سه موضوع بوده و پس از تجزیه و تحلیل مقررات قانون مجازات اسلامی درباره مرورزمان، این سه ایراد را در قانون به بررسی کرده و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها مطرح کرده ایم.
واژه های کلیدی: مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت، مرور زمان مجازات، انقطاع مرور زمان، تعلیق مرور زمان.
 
 
فهرست مطالب  

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۲- سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۲
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۳