پایان نامه ارشد : قانون مجازات اسلامی، بزهکاری نوجوانان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ
 • عبدی، عبّاس، آسیب‌شناسی اجتماعی، تأثیر زندان بر زندانی، چاپ اوّل، تهران، مؤسّسه‌ی تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ۱۳۷۱.
 • عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوّم، ۱۳۶۹.
 • قربان حسینی، علی اصغر، جرمشناسی و جرمیابی سرقت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۷۱.
 • کاریو، روبر، مداخله ی روانشناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۳۵-۳۶ (۱۳۸۱).
 • کوراکیوس ویلیام س.، بزهکاری نوجوانان، ترجمه ی جعفر نجفی زند، چاپ اوّل، تهران، نمایشگاه کتاب کودکان، ۱۳۶۷.
 • کی نیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۰.
 • کی نیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی (بخش اوّل: کلّیات و روش تحقیق ۹)، چاپ سوّم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۰.
 • گسن، ریمون، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی مهدی کی نیا، چاپ اوّل، تهران،{بی جا}،۱۳۷۰.
 • گسن، ریمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۹-۲۰ (۱۳۷۶)، ص۶۰۵-۶۳۰.
 • گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹،
 • گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶.
 • گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۷.
 • لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه‌ی علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۵.
 • لمرت، ادوین، مسائل اجتماعی، ترجمه‌ی حفیظ‌الله فولادی، معرفت، ش۳۰، سال ۸ ش ۲ (پاییز ۱۳۷۸).
 • لوی برول، هانری و دیگران، حقوق و جامعه‌شناسی، گزیده و ترجمه‌ی مصطفی رحیمی، چاپ اوّل، تهران، سروش، ۱۳۷۱.
 • محسنی، مرتضی، دوره‌ی حقوق جزای عمومی، جلد اوّل: کلیّات حقوق جزا، چاپ دوّم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵.
 • محسنی، مرتضی، دوره ی حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، پدیده ی جنایی، چاپ دوّم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵.
 • محسنی، منوچهر، جامعه شناسی عمومی، چاپ اوّل، چاپ نهم، تهران، کتابخانه ی طهوری، ۱۳۶۸.
 • محسنی، منوچهر، مقدّمات جامعه شناسی، چاپ اوّل، تهران، شرکت پژوهش یار، ۱۳۶۳.
 • مساواتی آذر، مجید، آسیب‌شناسی اجتماعی ایران (جامعه شناسی انحرافات)، چاپ اوّل، تبریز: انتشارات نوبل، ۱۳۷۴.
 • مشیری، مهشید، فرهنگ فارسی، انتشارات سروش، ۱۳۶۴.
 • مظلومان، رضا، جرمشناسی، کلّیات، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳.
 • مظلومان، رضا، جرمشناسی، چاپ دوّم، جلد اوّل، انتشارات دانشگاه ملّی ایران، ۱۳۵۵.