دانلود مقالات : قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار اول- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………. ۵۸
۱- مبدأ مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۵۸
الف- جرایم آنی و جرایم مستمر ………………………………………………………………………………….. ۵۹
ب- جرایم به عادت و جرایم مرکّب …………………………………………………………………………….. ۶۰


ج- جرایم مطلق و مقیّد ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
د- مبدأ مرورزمان در جرم افترا …………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲- مدت مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳- آثار مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. ۶۷
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………….. ۷۰
۱- انقطاع مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………. ۷۰
۲- تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………………………………….. ۷۳
مبحث سوّم- مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………………………. ۷۶
گفتار اوّل- جرایم مشمول مرورزمان شکایت …………………………………………………………………. ۷۷
۱- جرایم قابل گذشت به مفهوم خاص آن مندرج در ماده ۱۰۴ ……………………………………….. ۷۷
۲- جرایم حق الناسی که شرعاً قابل گذشت باشند ………………………………………………………….. ۷۹
گفتار دوّم- مبدأ و مدت مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………. ۸۱
مبحث چهارم- مرورزمان اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ …………………. ۸۴
گفتار اوّل- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………….. ۸۴
۱- مبدأ مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………… ۸۴
۲- مدت مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………. ۸۸  

۳- آثار مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………………. ۹۰
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ……………………………………………………… ۹۳
۱- انقطاع مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………….. ۹۴