پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران، حقوق جزای عمومی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۳ . اردبیلی ، دکتر محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ،ج ۲ ، نشر میزان ، چاپ نوزدهم ، ۱۳۸۷


۴ . الهیان ، مجتبی ، نگرش فقهی حقوقی پیرامون حدود و قصاص و دیات در فقه ، انتشارات اسلامی قم ، چاپ سوم ،زمستان۱۳۷۳
۵ . بیگ زاده ، صفر ، شیوه نگارش قانون ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷
۶ . پیمانی ، دکتر ضیاءالدین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ بهار ۱۳۷۷
۷ . حبیب زاده ، محمد جعفر ، سرقت در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر ، چاپ دوم ،۱۳۸۹
۸ . حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی ، نشر دادستان ، چاپ اول ، زمستان ۸۹
۹ . زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،ج ۲ ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ،پاییز ۱۳۸۰
۱۰ . سعید ، علیرضا ، ترجمه مبانی تکمله المنهاج ، انتشارات خرسندی ، چاپ دوم ،۱۳۹۱
۱۱ . سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ،ج۱، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، ۱۳۸۹
۱۲ . شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات ژوبین ، چاپ نهم ، ۱۳۸۷
۱۳ . شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه ، ج ۲ ، قم ، انتشارات دارالفکر ، چاپ سوم ، زمستان ۱۳۷۳

۱۴ . شیری ، عباس ، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران ، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی ، زمستان۱۳۷۲
۱۵ . صبری، نورمحمد، جرم سرقت درحقوق کیفری ایران واسلام، ققنوس، تهران، چاپ اول ،۱۳۷۸  

۱۶ . فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد ، چاپ هفتم ،۱۳۸۵
۱۷ . لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، حقوق اسلام ، گنج دانش ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۵۸
۱۸ . محمدی ،ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، مرکز نشر دانشگاهی ،تهران، چاپ اول ،۱۳۶۲
۱۹ . محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ترجمه حدود و تعزیرات و دیات و قصاص از کتاب شرایع الاسلام و مسالک الافهام ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۴
۲۰ . مرادی ، حسن ، شرکت و معاونت در جرم ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۷۳
۲۱ . مسعودی فر ، رضا ، نحوه اجرای احکام حدود ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول ،۱۳۸۹
۲۲ . مظاهری ، حسین ، توضیح المسائل ، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء ، مرداد ۱۳۸۹