مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری ایران، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱ – سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ، ج ۱ ،انتشارات جنگل ، چاپ دوم ۱۳۸۹ ، صفحه ۹۱
۱ –  هاشمی شاهرودی ، آیت الله سید محمود ، بایسته های فقه جزا ، نشر میزان ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۸ ، ص ۸
۱ – هاشمی شاهرودی ،محمود، همان ، ص ۲۰
۱-هاشمی شاهرودی ، محمود،همان ، ص ۳۰
۱- شعبانی ، حسین ، پایان نامه علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ، دانشگاه امام صادق (ع) ، سال ۱۳۷۵ ، ص ۱۳۶
۱- صبری ، نورمحمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ،تهران ، ققنوس ۱۳۷۸ چاپ اول ، ص ۸۳
۲- منبع پیشین ،ص ۸۴
۳ – الحر العاملی ، محمد بن الحسن ،وسایل الشیعه ، همان ،ص ۵۱۸
۴- زراعت ،عباس، همان ، ص ۲۱۰
۱ – الموسوی الخمینی ، روح الله ،همان  ،  ص ۴۳۵
۱ –  محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج ۴ ، استقلال تهران ، بی تا ، ص ۱۶۰
۲-  النجفی ، محمد حسن ، همان ، ص ۴۸۱


۳-  الموسوی الاردبیلی ، السید عبدالکریم ، فقه الحدود و التعزیرات ، منشورات مکتبه امیرالمومنین (ع) ، قم ، چاپ اول ،۱۴۱۳ه.ق ، ص۶۲۸
۴  –  الگلپایگانی ، السید محمدرضا ، الدرالمنضود ، ج ۳ ، قم ، دارالقرآن الکریم ، چاپ اول ، ۱۴۱۷ ه.ق ، ص ۳۶
۱- زررخ ، احسان ، همان ، ص ۲۲  

۱- میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، پاییز ۱۳۸۴ ، ص ۲۴۸
۱-  محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ترجمه حدود و تعزیرات ، قصاص ، دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۴ ،ص ۱۳۷
۲- حجتی ، سید مهدی ، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی ، نشر دادستان ، چاپ اول ، زمستان ۸۹ ، ص ۳۷۳
 
1حبیب زاده ، محمد جعفر ، سرقت در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر ، چاپ دوم ، بهار ۸۹ ، ص ۱۹۹