منابع تحقیق درمورد قانون مجازات اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، حقوق جزای عمومی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲) بازگیر ف یدالله ؛ قانون مجازت اسلامی در ائینه اراء دیوان عالی کشور ، ۲، قتل شه عهد و خطای محض ، تهران ، بازگیر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲
۳) باهری ، محمد : نگرشی بر حقوق جزای عمومی تقریرات باهری، میرزا علی اکبر خان داور ، مقارنه و تطبیق : رضا شکری ، تهران ، مجد ، چاپ اول ، ۱۳۸۰
۴) باد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، تهاران ، موسه دانشگاه تهران ف چاپ سوم ، ۱۳۵۲  

۵) ثابت ، برنارد : مقاله اعمال پشکی از دیدگاه قانون ، ترجمه منصور خلعت بری ، مجله حقوقی وزارت دادگشتری ، ش ۳ ، ص ۲۰
۶) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ ترمینو لوژِ حقوقی ، تهران ، گنج دانش ، چاپ هشتم ، ۱۳۷۶
۷) حسینی ، سید محمد رضا : قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ، تهران ، مجد ، چاپ اول ، ۱۳۸۲
۸) دیبایی ، امیر : چکیده طبق قانون ، ۲ جلد ، اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، چاپ اول ، ۱۳۸۱
۹ )زراعت ، عباسی : قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ف تهران ، ققنوسی ، چاپ اول ، ۱۳۸۳


۱۰) زراعت ، عباسی : شرح قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) ، ۲ جلد ، کاشانی ، نشر فیض ، چاپ دوم ، ۱۳۷۸
۱۱ ) زراعت ، عباس : شرح قانون مجازات اسلامی ( کلیات ) ، تهران ، ققنوس ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۱۲) شابیاتی ، هوشنگ : حقوق جزای عمومی ، ۲ جلد ، تهران ، ژوبین ، چاپ نهم ، ۱۳۷۸
۱۳) شکری ، رضا ، قادر ، سیروس : قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، تهران ، مهاجر، چاپ دوم ، ۱۳۸۲
۱۴ ) صالح ، علی پاشا : سرگذشت قانون ( مباحثی از تاریخ حقوق ) ، تهران ، دانشگاه تهران ، ۱۳۴۸
۱۵) صادقی ، محمد هادی ، حرایم علیه اشخاص ، تهران چاپهشتم ، نشر میان ، ۱۳۸۴ ، ص ۴۵
۱۶) صانعی ، پرویز : حقوق جزای عمومی ، ۲ جلد ، تهارن ، گنج دانش ، چاپ هفتم ، ۱۳۷۶
۱۷) عباسی ، محمود : مجموعه مقالات حقوقی پزشکی ، ۶ جاد ، تهاران ، حقوق چاپ دوم ، ۱۳۸۳
۱۸) عمید ، حسن : فرهنگ فارسی ، تهران ، امیر کبیر ، چاپ بیست و دوم ، ۱۳۸۱
۱۹)قضایی ، صمد : پزشکی قانونی ، تهران ، دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۶۸
۲۰)کاتوزیان ، ناصر : حقوق مدنی ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، تهران ،دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۶۹
۲۱) گودرزی ، فرامرز ؛ پزشکی قانونی ، ۲ جلد ، تهران ، انیشتین ، چاپ اول ،۱۳۷۷
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰