دانلود مقالات : قانون مجازات اسلامی، در فقه اسلامی، مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف ………………………………………………………………………………….. ۳۲


ج- شهادت متهم ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲  

۲- دلایل مخالفان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی …………………………………………………………. ۳۳
الف- اطلاق ادلّه مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی ………………………………………. ۳۳
ب- قاعده الحق قدیم و لا یبطله شیئ حادث …………………………………………………………………. ۳۴
ج- استصحاب بقای حقوق سابق …………………………………………………………………………………. ۳۴
د- رد نظریه متّهم بودن شاهد ………………………………………………………………………………………. ۳۴
گفتار چهارم- ادلّه توجیه کننده مشروعیت مرورزمان در جرائم و مجازات های تعزیری ………. ۳۵
۱- آیات قران …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲- ماهیت مجازات های تعزیری ………………………………………………………………………………….. ۳۶
۳- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ………………………………………………………………… ۳۷
فصل دوّم- مرورزمان کیفری در حقوق جزای ایران …………………………………………………….. ۴۳
بخش اوّل- مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ ………………………. ۴۴
مبحث اوّل- دایره اعتبار و اجرای مقرّرات مرورزمان کیفری …………………………………………….. ۴۴
گفتار اوّل- جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری …………………………………………. ۴۵
۱- جرایم و مجازات های تعزیری ……………………………………………………………………………….. ۴۵
الف- تعزیر از منظر فقه امامیه ……………………………………………………………………………………… ۴۶
ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ …………………………………………………. ۴۸
یک- تعریف تعزیر وتفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ……….. ۴۸
دو- درجات تعزیر ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲- جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی …………………………………………………………………… ۵۲
گفتار دوّم- جرایم و مجازات های خارج از شمول مرورزمان کیفری ………………………………… ۵۴


مبحث دوّم- مرورزمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ …………………………………. ۵۸