پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات اسلامی، سقط جنین جنایی، فعل مثبت مادی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

دومین جزء رکن مادی سقط جنین عمدی ،فعل مرتکب می باشد برای تحقق سقط جنن عمدی باید از ناحیه مرتکب فعل مثبت مادی به نحو مباشرت یا معاونت صورت پذیرد بنابراین ترک فعل نمی تواند به عنوان رکن مادی آن جرم محسوب شود بنابراین وسایلی که برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد وسایل فیزیکی شامل استفاده از ابزار کورتاژویا ایراد هرنوع صدمه جسمی مانند اذیت وآزار می باشد وسایل فیزیکی  شامل استفاده از سایر ادویه جات ،مأکومات ومشروبات رادربرمی گیرد.


در حقیقت وجود این دوجزءاز رکن مادی برای تحقیق سقط جنین لازم وضروری می باشد.
 
 
بند اول) حقوق ایران
درکتب حقوقی غالبا سقط جنین را اخراج قبل از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن بنا شد تعریف کرده اند در حالی که در سقط جنین جنایی ملاک سقط شدن  جنین سلب حیات آن است نه احزاج آن هر چند که جنین سلب حیات شده ممکن است پیش از موعود خارج شود وصرف اخراج پیش از موعود جنین را نمی توان سقط جنین دانست.
قانون گذار درماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده هرکس عالماًوعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ،موجب سقط جنین وی شود علاوه برپرداختد دیه ویا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ملاحظه می شود سقط جنین موضوع این ماده سقط از راه ضرب ویا اذیت وآزار زن حامله است که شامل اذیت وآزار روحی او نیز می شود.
منظور از ضرب انجام فعلی است که تمامیت جسمی زن حامله را مورد تعرض قرارداده ومنتهی به سقط جنین شود بنابراین اصابت ضربه به جنین شرط نیست و وسیله ایراد ضرب موثر در مقام نمی باشد.
منظور از اذیت وآزار به معنای رنج،عذاب،شکنجه،اندوه ،غم وتألم است که برخلاف «ضرب» برتمامیت بدن زن حامله اصابت نمی کند ولی موجب تألم ،زحمت وبه ستوه آوردن وی می گردد ودر نهایت منتهی ،سقط جنین گردد رفتار های ذیل را می توان از مصادیق اذیت وآزار محسوب کرد.
انفجارصوتی ،اسلحه کشیدن،تحریض سگ درنده ،آمیزش خشونت آمیز در روز های آخر حاملگی ،ادای سخنان رکیک،فریادکشیدن وامثال آنها سقط جنین موضوع این ماده می تواند از ناحیه هر فردی اعم از پزشک وغیر پزشک ارتکاب یابد.۱ بنابراین چنان چه کسی برروی زنی اقدام به انجام عملیاتی جهت سقط جنین او نماید ولی بعداًکشف گردد که منجی علیه حامله نبودن ،چنین شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند ودر صورتی که زن حامله باشد ولی وسیله ارتکاب جرم حزاب باشد جرم عقیم است که درقوانین جزایی  ایران ،مجازاتی برای جرم عقیم ومحال پیش بینی نشده است.۲
بعلاوه در مورد ماده: ۶۲۲باید گفت که  کلمه قصاص بکار رفته در این ماده در مورد شخص مادر بکا رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد .
در قصاص نفس ممکن است به علت قتل مادر به قصاص  نفس وبه علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری وپرداخت دیه محکوم شود .

ودر قصاص عضو ممکن است مرتکب از جهت ضرب وجرح نسبت به مادر به قصاص عضو واز جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می شود.وچنان چه صدمه وارد ه به مادر در حد قصاص عضو نباشد مرتکب به پرداخت دیه نسبت به مادر از جهت صدمه وارده وبه ۱تا۳سال حبس تعزیری وپرداخت دیه از جهت سقط جنین محکوم می شود .
در ماده ۶۲۳ نیز آمده است هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب  سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماًو عامداًزن حامله ای را دلالت  به استعمال  ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مگر اینکه ثابت  شود این اقدامات برای حفظ حیات مادر می باشد در هر صورت حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده مذکور ؛تاظر به اسقاط عمدی جنین با وسایل شیمیایی وفیزیکی توسط افراد عادی وغیر متخصص می باشد نکته ای که در میان مده قابل توجه می باشد.
اینکه دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری در قسمت دوم ماده مذکور از نظر کیفری مصداقی از معاونت در جرم می باشد .
اما قانون گذار را به عنوان جرم خاصی تلقی نموده است .۱
در این ماده قانون گذار یکی از مصادیق معاونت در جرم (تسهیل وقوع جرم)را مستقلا مورد حکم قرارداده است و وسایل ممکن است فیزیکی باشند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج وممکن است شیمیایی باشند مثل مشروبات همچنین مطایق ماده ۶۲۴ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات  مربوط صورت خواهد پذیرفت .
قانون گذار درصدراین ماده به دو گروه از اشخاص اشاره کرده که عبارتند از :  

۱-طبیب،مامایا داروفروشی که برابر مقررات وقانون تشکیل وزارت بهداشت –درمان وآموزش پزشکی مجاز به طبابت ،ما مایی وداروفروشی هستند.