تحقیق درباره قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی، قانون مجازات جدید

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث نخست:رکن قانونی
حقوق ایران ومصر در قانون مجازاتشان به افشای اسرار پزشکی توجه خاصی نموده اند وهر کدام در قانون خود یک ماده را به عنوان مجازات برای پزشکانی که اسرار بیماران خود را در غیر مورد قانونی افشاءنمایند اختصاص داده اند که در ذیل به بررسی مواد قانونی این دوکشور پرداخته می شود.
بند اول:حقوق ایران
در حقوق ایران پزشکان وصاحبان حرفه های پزشکی وافرادی که در کنار آنان کار می کنند باید تمامی اطلاعاتی را که به یکی از اشکال یادشده خواه از طریق سوال از بیمار یا انجام آزمایش ودر محل بستری بیمار بدست می آورنداما نتدارانه به منزله اسرار بیمار حفظ نمایند.در گذشته در ماده۲۲۰قانون مجازات عمومی مقرر شده بود اطباءوجراحان وقابله ها ودوافروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماده تا یک سال به حبس ؟؟واز ۲۵الی۲۰۰تومان است محکوم با تصدیب قانون مجازات جدید (۱۳۹۲) قانون گذار علاوه بر تغییردر این ماده قانونی به لحاظ عدم رعایت این ماده از سوی برخی از پزشکان در این سال اقدام به اصالح ماده مذکور نمود هم اکنون ماده۶۴۸قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون قابل مجازات برای پزشکان در افشاءاسرار تعیین شده است.۱


ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطباء وجراحان وماماها وداروفروشان وکلی کسانی که تا یک سال حبس یا به یک میلیون وپانصد هزارریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
نکته:قابل ذکر این است در بعضی از موارد پزشکان ملزم یا مجاز به اعلام وافشاءاسرار به مقامات ذیصلاح قانونی می باشند بدون اینکه ،بدین سبب بتوان آنهارا مورد تعقیب قرارداد وقانون گذلر نیز با ذکر عبارت (در غیر از موارد قانونی )به چنین امری اشاره نموده است.
همچنین به موجب ماده ۱۳قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ پزشکان آزاد وکلیه بنگاههای بهداری که به معاینه ودرمان بیماری های آمیزشی می پردازند،موظفند در آخرهر ماه عده عر بیماری های آمیزشی را که دیده اند وقبلاًبه پزشک مراجعه ننموده اند ،بدون ذکر نام ومشخصات بیمار به بهداری بفرستند طریقه  فرستادن شماره بیماران موجب آیین نامه ای است که بهداری کل تعیین خواهد نمود.
در ماده ۱۹ قانون  مذکور نیز پزشکان مکلف به اعلام بیماریهای واگیر دار شده اند.  

مطابق این ماده:هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار نامبرده زیر فوراًبه بهداری اطلاع دهد:
۱- وبا واسهال وبایی شکل
۲-       طاعون
۳-      تب زرد
۴- مطبقه(تیفوئید)
۵- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)
۶-        آبله
۷-       مخملک
۸-       سرخجه
۹- حناق(دیتری)
۱۰-اسهال خونی
۱۱-سرسام واگیر(مننژیت سر برواسپینال)
۱۲-تب عرق گز(سویت  می لویر)
۱۳-بیماری های مالاریا،فلج اطفال،تب مالت
همین  وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود