نگارش پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی، قانون مجازات جدید

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در مورد حفظ اسرار بیماران وبه عبارت دیگر رعایت راز داری حرفه ای در میان علمای پزشکی وحقوق نظرهای متفاوتی وجد دارد برخی مکاتب قائل راز پوشی مطلق اند وافشای سّر حرفه ای رادر هر شرایطی مجاز نمی دانند در مقابل مکاتب دیگر راز پوشی نسبی را مطرح می نمایند که اجازه می دهد در شرایط خاصی اسرار بیمار افشاگردد.


در رویه های قانونی وپزشکی حقوق ایران ومصر ،حفظ اسرار پزشکی تا جایی که به جامعه وسایر افراد لطمه نزند لازم است ودر مقابل سوال مقام قضایی وانتظامی نوعی پوشیده داشتن جرم وکمک به مجرم وبه عبارت دیگر ستم برافراد ذی نفع وظلم برستم دیدگان است  پوشیده نگه داتن اسرار حرفه ای ممکن است با عث شکایت از پزشک وحتی محکومیت  وی شود از سوی دیگر در جوامع متمدن افشای راز پزشکی در مواردی که با امنیت کشور وجامعه ار تباط داشته باشد ،مجاز ودر بسیاری از کشور ها اجباری است علاوه برآن مواردی چون تولد ،مرگ ،برخی بیماری های مسری ،سقط جنین جنایی ، حوادث ناشی از کار ،گواهی سالمت برای از دواج یا اشتغال به کار از مواردی است که لزوم افشای اسرار پزشکی در آنها الزم به نظر می رسد .
بنابراین امروزه راز پوشی مطلق در پزشکی مردود است ودر مواردی که جان بی گناهی در معرض خطر است یا مواردی که با رازپوشی، جنایتکاری از چنگ قانون می گریزد وحق مظلومی پایمال می شود ،یا اجتماع در معرض خطر یک بیماری همه گیر قرار می گیرد راز داری نه تنها مطلوب نیست بلکه مذموم است ومسلماًمسؤلیت شدیدی در پی خواهدداشت.
مبحث نخست:رکن قانونی
حقوق ایران ومصر در قانون مجازاتشان به افشای اسرار پزشکی توجه خاصی نموده اند وهر کدام در قانون خود یک ماده را به عنوان مجازات برای پزشکانی که اسرار بیماران خود را در غیر مورد قانونی افشاءنمایند اختصاص داده اند که در ذیل به بررسی مواد قانونی این دوکشور پرداخته می شود.
بند اول:حقوق ایران
در حقوق ایران پزشکان وصاحبان حرفه های پزشکی وافرادی که در کنار آنان کار می کنند باید تمامی اطلاعاتی را که به یکی از اشکال یادشده خواه از طریق سوال از بیمار یا انجام آزمایش ودر محل بستری بیمار بدست می آورنداما نتدارانه به منزله اسرار بیمار حفظ نمایند.در گذشته در ماده۲۲۰قانون مجازات عمومی مقرر شده بود اطباءوجراحان وقابله ها ودوافروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماده تا یک سال به حبس ؟؟واز ۲۵الی۲۰۰تومان است محکوم با تصدیب قانون مجازات جدید (۱۳۹۲) قانون گذار علاوه بر تغییردر این ماده قانونی به لحاظ عدم رعایت این ماده از سوی برخی از پزشکان در این سال اقدام به اصالح ماده مذکور نمود هم اکنون ماده۶۴۸قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون قابل مجازات برای پزشکان در افشاءاسرار تعیین شده است.۱
ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطباء وجراحان وماماها وداروفروشان وکلی کسانی که تا یک سال حبس یا به یک میلیون وپانصد هزارریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
نکته:قابل ذکر این است در بعضی از موارد پزشکان ملزم یا مجاز به اعلام وافشاءاسرار به مقامات ذیصلاح قانونی می باشند بدون اینکه ،بدین سبب بتوان آنهارا مورد تعقیب قرارداد وقانون گذلر نیز با ذکر عبارت (در غیر از موارد قانونی )به چنین امری اشاره نموده است.
همچنین به موجب ماده ۱۳قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ پزشکان آزاد وکلیه بنگاههای بهداری که به معاینه ودرمان بیماری های آمیزشی می پردازند،موظفند در آخرهر ماه عده عر بیماری های آمیزشی را که دیده اند وقبلاًبه پزشک مراجعه ننموده اند ،بدون ذکر نام ومشخصات بیمار به بهداری بفرستند طریقه  فرستادن شماره بیماران موجب آیین نامه ای است که بهداری کل تعیین خواهد نمود.
در ماده ۱۹ قانون  مذکور نیز پزشکان مکلف به اعلام بیماریهای واگیر دار شده اند.
مطابق این ماده:هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار نامبرده زیر فوراًبه بهداری اطلاع دهد:  

۱- وبا واسهال وبایی شکل
۲-       طاعون
۳-      تب زرد
۴- مطبقه(تیفوئید)
۵- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)
۶-        آبله
۷-       مخملک
۸-       سرخجه
۹- حناق(دیتری)