قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، اوضاع واحوال

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 


مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطات جانی مصوب۵/۳/۱۳۵۴ هرکس شخص یااشخاصی رادرمعرض خطرجانی مشاهده کندوبتواندبااقدام فوری خودیاکمک طلبیدن ازدیگران یا اعلام فوری به مراجع یامقامات صلاحیت دارازوقوع خطریاتشدید نتیجه آن جلوگیرمی کند،بدون اینکه بااین اقدام خطری متوجه خوداویاد دیگران شودوباوجوداستمدادیادلالت اوضاع واحوال برضرورت کمک ازاقدام به این امر خودداری نمایدبه حبس تایکسال ویاجزای نقدی تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهدشددراین مورداگرمرتکب ازکسانی باشدکه به اقتضای حرفه خودمی توانسته کمک موثری بنمایدبه حبس؟؟ازسه ماه تادوسال یاجزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهدشد.
قانون مجازات اسلامی نیزدرموردخودداری ازکمک به مصدومین مجازات حبس وجزای نقدی راتعیین نموده است که به موجب آن هرگاه:
۱-مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یاخصوصی که ازپذیرفتن شخص آسیب دیده واقدام به
درمان اویاکمک های اولیه امتناع نمایندبه حداکثرمجازات محکوم می شوند
۲-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یاقانون مکلفندبه اشخاص آسیب دیده یااشخاصی که درمعرض
خطرجانی قراردارندکمک نمایند،ازاقدام لازم وکمک به آنهاخودداری کنن،به حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم خواهندشد.
۳-دولت مکلف است درشهرهاوراه هابه تناسب احتیاج،مراکزدرمانی فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارندایجادوفراهم نماید
۴-مأمورین انتظامی نبایدمتعرض کسانی که خودمتهم نبوده واشخاصی آسیب دیده رابه مراجع
انتظامی یامراکزدرمانی می رسانندبشوند.۱
 
 
 
 
مبحث دوم:رکن مادی  

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی
یکی ازاجزای رکن مادی این است که جان افراد درمعرض خطرباشد بنابراین چنانچه شخصی نظاره گرسوختن وازبین رفتن اموال دیگری باشد وباوجودتوان کمک هیچ اقدامی ننماید. ازشمولمقررات قانونمذکورخارج است خطرجانی درماده۱آیین نامه اجرایی قانون مذکور(۱)بدین شرح بیان شده است:
فوریت های پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایستی بیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قرارداد وچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی،نقص عضو
یاعوارض صعب العلاج ویاغیرقابل جبران خواهدبود.
بنابراین تمامی افرادبه محض مشاهده هرگونه موارداورژانسی،مکلفنددرصورت عدم دسترسی به واحداورژانس درارتباط باانتقال بیماربه نزدیک ترین مرکزدرمانی اقدام نمایندودرمواقعی که درمحل اورژانس وجودندارد وجابجایی بیمارهم به وسیله افرادممکن نیست دراین موارد بایستی مراتب راسریعاًبه نزدیکترین پاسگاه نیروی انتظامی محل تصادف اصلاح داده تاآنان نسبت به انتقال بیماراقدام کنندهمچنین مطابق ماده۲آیین نامه مذکورفوریت های پزشکی عبارتنداز:
۱-مسمومیت ها
۲-سوختگی ها