پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، جرم سقط جنین

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند.


ممکن است عمل طبیب یا مامایا داروفروش به شکل معاونت یا مباشرت در سقط جنین باشد.  به نظر میرسد این فراز از مادهد ۶۲۴ شامل افرادی می گردد که دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی برای انجام چنین مشاغلی نمی باشد بنابراین افراد می بایست سقط جنین را شغل وحرفه  خود قرار داده وبه عبارت دیگر به این امور اشتغال داشته باشند وچنان چه فردی به این امور هم اشتغال نداشته باشد حتی به طور غیر رسمی ولی چنین عناوینی را اتخاذ نماید مشمول این ماده خواهد بود.
بند دوم:حقوق مصر
در حقوق مصر هم از جنین وحمایت از آن درقانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررات مختلفی می توان یافت علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بجه باید پیش از حاملگی انجام شود ونه بعداز آن معلولاسقط جنین که در سطح جهان رو به افزایش است در کشور مصر هم به کرات دیده می شود که بسیاری از افراد [عادی –پزشکان] در بسیاری از موارد اقدام به سقط جنین از راه های متفاوت می نمایند.
جنین در فرهنگ لغت مصریان به معنی هرچیز پوشیده ومستور وبه نطفه موجود درشکم اطلاق می شود بعلاوه از نظر طبی سقط جنین عبارت است از اخراج پیش از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.  

سقط جنین به عنوان اخراج قبل از موعود طبیعی ز ایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد
دارای ارکان مشروحه ذیل می باشد:
الف)حمایت قانونی جنین یا حمل از طریق منع اخراج مصنوعی
ب)عنصر مادی سقط جنین یا حمل شامل بکاربردن وسایل فیزیکی یا شمیایی
ج)عنصر روانی شامل قصد مجرمانه درسقط جنین
ماده ۲۶۰قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس عمداًبه وسیله ضرب وهرنوع اذیت وآزار موجب سقط جنین زنی شور به زندان مشرومحکوم می شود.
منظور ازضرب انجام عملی هست که به تمامیت  جسمانی زن حامله آسیب برساند ودر نهایت موجب سقط جنین شود در این شرط ضربه جنین واستفاده از نوع وسیله درضرب ایجادشده مؤثر در انجام فعل ممنوع (سقط جنین)نیستومنظور از آزار واذیت شامل آزار روحی نیز می شود مانند آنکه شخص سگی را به سوی زن حامله برانگیزد وزن حامله براثر ترس از آن حیوان جنینش سقط شود. تفاوت ماده مزبور با ماده ۶۲۲  قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار ایرانی برای کسی که عمداًباضرب ئاذیت وآزار موجب سقط جنین زن حامله شود علاوه برپرداخت دیه شخص مرتکب ر برحسب شرایطی موب قصاص نیز دانسته است درحالی که قانون گذار مصری در ماده ۲۶۰شخصی را که عمداًبا ضرب واذیت وآزار موجب سقط جنین زنی حامله شود زندان  مشدد بعلاوه جزای نقدی تعیین کرده است وبه هیچ وجه  صحبت از قصاص مرتکب به میان نیاورده است  ماده ۲۶۱ قانون مجازات مقرر می دارد هرکس عمداً به وسیله دادن ادویه یا استفاده از وسایل دیگر موجب سقط جنین زنی  شود یا اورا به سقط جنین راهنمایی ودلالت کند اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت آن زن باشد به حبس محکوم می شود ماده مذکور ناظر به موردی است  که فردی غیر متخصص وعادی با دادن وسایل شیمیایی وفیزیکی به طور عمدی موجب سقط جنین عمدی زن حامله می شود استفاده از وسایل شیمیایی وفیزیکی می تواند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن  انساج و وسایلی مانند مأکولات ومشروبات  باشد.
تفاوت ماده مزبور با ماده ۶۲۳  قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار در ماده ۶۲۴اشاره به این مورد دارد که اگر اقدامات یاد شده برای حفظ حیات مادر باشد مجازاتی وجود نخواهد داشت فقط حکم دیه مطایق مقررات مربوط داده خواهد شد در صورتی که قانون گذار مصری در ماده ۲۶۱ قانون مجازات جمهوری عربی مصر اشاره ای به این بند از قانون مجازات ایران ندارد وفقط  درصورتی که عمل حتی بارضایت یا بدون رضایت زن حامله باشد را مشمول حبس وبعلاوه جزای نقدی می داند.
ماده ۲۶۲مقرر می دارد هر زن حامله ای که با علم واطلاع،به دریافت او دیه مذکور رضایت دهد یا به استفاده از وسایل اشاره شده سابق راضی باشد یا از دیگری برای استفاده از این وسایل تمکین نماید وسبب اسقاط حمل خود گردد وبه مجازات ماده ۲۶۱یعنی حبس محکوم می گردد.
ماده ۲۶۳قانئن مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد هر گاه طبیب یا جراح یا داروفروشی یا ماما موجب سقط زن حامله شوند به مجازات زندان مشدد محکوم می شوند.
تفاوت ماده:۲۶۳قانون مصر با ماده۶۲۴ قانون ایران در این است که قانون گذار ایرانی درصدر ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ایران مجازات طبیب یا جراح یا ماما ودارو فروش را مورد حبس از دوتا پنج سال تعیین کرده است ئزندان مشدد عبارت است از زندانی کردن محکوم علیهد در یکی از زندانهایی که قانون تعیین کرده است وبه کارداشتن محکوم علیه به کارهای معینی که دادگاه تعیین می کند مدت زمان حبس مشدد از ۳سال کمتر واز ۱۵سال بیشتر نمی باشد مگر در موارد مخصوص که در قانون پیش بینی شده باشد.
بند سوم:بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران ومصر
طبق قانون مجازات مصر شروع به جرم عبارت است از ورود در انجام فعل مادی جرم به قصد ارتکاب جنایت یاجنجه،در صورتی که در اثر علل واسبابی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد جرم مذکور وموقوف یا بی اثر بماند.
مجرد قصد ارتکاب جرم در جنایات وجنجه ها ،شرع به جرم محسوب نمی شود همچنین اعمال مقدماتی شروع به جرم محسوب نمی شود.


لذا با توجه به ماده ۲۶۴ قانونه مجازات جمهوری عربی مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد بنابراین اگر شخصی
اقدام به تهیه وتدارک لوازم دمورد نیاز جهت سقط جنین زن حامله بنماید ولی در نتیجه عملیات خدا ناموفق باقی بماند به علت عدم ارتکاب جرم مذکور قابلیت مجازات ندارد. زیرا بنابرتصریح قانون مصر شروع به جرم سقط جنین  مجازات ندارد.
در حقوق ایران در شرایطی که اعمال انجام نیافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم سقط جنین داشته باشد ولی به جهات مادی از قبیل مرده بودن جنین ویافقدان آن که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده و وقوع جرم غیر ممکن شود کیفر منتغی ومرتکب به عنوان شروع به جرم مستلزم تصریح در قانون است .