قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، مقررات قانونی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۴) افشای راز در دادگاهها ومحاکم  دردادگاههاوسایر دوایرقضایی باید در حضور قاضی به سوالهای مطرح شده به طور صریح ودقیق پاسخ دادبه طوری که رازی از نظر قاضی مخفی نماند از آنجا که پزشک در محکمه سوگند یا دمی کند که جز حقیقت چیزی نگوید،راز داری ممکن است جنبه اختفای جرم داشته باشد .
۵)افشای راز دربرابرکسان بیمار بایداز سیر بیماری ،روش درمان ،رژیم خاص غذایی ومحیطی که بیمار باید در آن زندگی کند وپیش بینی آیندوفرجام اوآگاهی یابند تا بیمار وپزشک بتوانند از کمک آنان در مورد نحوه برخورد با بیمار ،فراهم آوردن محیط خاص ،رژیم غذایی مخصوص، تهیه داروهای لازم ووسایل در مانی مطلع گردند اگربیمار مجنون،؟؟؟یا صغیر باشد، باید در جریان کامل بیماری اش قرارگیرد واگر بیمار عاقل وبالغی نخواهد دیگران از اسرار بیماری اش مطلع شوند وظیفه پزشک بسیار سنگین خواهد بود با این حال ،در مواقعی که احتمال خطر می رود یا بیمار درباره خویش سهل انگاری می کند ،باید کسان اورا به نحوی مطلع کرد به هر صورت در این شرایط اگر نفع بیمار در افشای رازش باشد باید نسبت به افشای آن اقدام کرد به علاوه تشخیص اینکه چ  امری جز اسرار است با دادگاه است.
مبحث دوم:رکن مادی
الف )شخصیت مرتکب
قانون گذاران ایران ومصر با قید عبارت وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم  اسرار می شوند در مواد قنون مجازاتشان در مقام بیان این بوده اند که اشخاص نامبرده شده در موارد یا دشده ،همانند اطباء جراحان ،ماما ها وداروفروشان ،جنبه  تمثیلی داشته وچنانچه هر کسی به مناسبت شغل یا حرفه خود از اسرار مردم مطلع شود واقدام به افشای آن نماید مرتکب جرم افشاءاسرار می گردد
ب)وجود سر یا راز
سر در لغت به معنای کار پوشیده ومخفی ورازآمده است .۱و در اصطلاح حقوقی نیز « امری است که نوعاً داعی بر اخفاء آن داشته باشند . بنابراین اگر افرادی به ندرت میل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند . ما ضرری به ماهیت سری بودن آن امر ندارد؛ یعنی سری بودن آن را منفی نمی کند .»۲
همانند پزشک بدون مناسبت با شغل خود از بیماری کسی مطلع وآن را نزد دیگران بازگوکندچنین عملی مشمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ایران وماده۳۱۰قانون مجازات مصر نخواهد شد.
ج)افشاء نمودن سّر
جزء سوم از رکن مادی جرم افشاءاسرار ،اطلاع یافن اشخاصی است که صلاحیت آگاهی از اطلاعات را ندارد طریقه ی افشای اسرار در تحقیق جرم موثر نمی باشد وممکن است به صورت کتبی ،شفاهی،تصویر،علنی،غیر علنی،کلی یا جزئی صورت پذیرد بنابراین چنان چه شخصی به پزشکی مراجعه وپزشک مزبورپس از معالجه ،در قالب  مقاله ای علمی که نام بیمار ونوع بیماری اورادر مجله ویا روزنامه ،اعلام نماید،با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود .
نکت قابل توجه اینکه افشاءسر حتی نزدیک نفرنیز برای تحقق جرم کافی است ونیازی نیست که مرتکب نزد چند نفر یا گروه خاص اقدام به افشاءاسرار نماید.
مبحث سوم: رکن معنوی


جرم افشاءاسرار جرایم عمدی است بنابراین مرتکب باید عالماًوعامداًاقدام به افشاءاسرار نماید،لذا چنان چه شخصی به واسطه سهل انگاری ، بی احتیاطی ویا بی مبالاتی اقدام به افشا نمودن سر دیگری کند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه سوءنیت خاص مرتکب ،همانند هتک حیثیت صاحب راز ویا قصد اصرار به اونقشی درتحقق ؟؟مذکور ندارد وصرف افشاءنمودن سربا علم واطلاع برای تشکیل رکن معنوی جرم کفایت  می کند.  

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار
در حال حاضر مطابق ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی ،مجازات افشاء اسرار سه ماه ویک روز تا یک سال حبس ویا به یک میلیون وپانصد هزارتاشش میلیون ریال جزای نقدی می باشد بدیهی است چنان چه در نتیجه این جرم ،ضرریمادی ویا معنوی  به مجنی علیه واردشده باشد حسب مقررات قانونی ،چنین خساراراتی قابل مطالبه می باشند. قانون گذار مصری هم در ماده ۳۱۰قانون مجازات مصر برای اطباء وجراح وماما وداروفروشان  درمواردی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند در غیر از موارد قانونی اسرار بیماران را افشاءنمایندبه مجازات حبس که بیشتر ازشش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه نباشد محکوم می نماید.
نکته قابل توجه اینکه چنان چه قانون گذار مجازات خاصی برای افشاء اسرار تعیین نموده باشد،همان مجازات اعمال می گردد.
به عنوان مثال مطابق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماًوعامداًدر اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد قراردهد یا از منادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات ومراتب جرم به به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.۱
 
 
 
گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع