قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲۴) گلدوزیان ، ایرج ؛ محشای قانون مجازات اسلامی ، تهران ، مجد ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۳


۲۵) محمد پور ، اسکندر : تحلیل قضایی از قوانین جزایی ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۷۲  

۲۶) مدنی تبریزی ، سید یوسف ، کتاب القضا، قم ، ۱۴۲۶ ق.
۲۷) معیین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد ، تهران ، امیر کبیر ، چاپ بیست و سوم ، ۱۳۸۵


۲۸) میر محمد صادق ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهاران ، میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۰
۲۹) میر محمد صادق ، حسین : حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۶ .
۳۰) روزنامه رسمی ، شماره ۱۷۳۰۱ / ۵/۱۳۸۳ .
۳۱ ) نشریه نظام پزشکی شماره ۱۲
۳۲ ) حد العاملی ، محمد بن ﻫ « حسن ، وسائل الشعیه ، ج ۱۹ ، قم ، موسسه آل البیت ، ۱۴۱۶ ق.
۳۳ ) حسین شیرازی ، سید محمد ، الفقه ، ج ۹۰ ، بیروت ، داراعلوم ، ۱۴۰۹ ق.
۳۴ ) حلی ، محمد بن ادریس ، اسرائر ، ج۳ ، تحقیق اجنه التحقیق ، قم ، موسسه النشر الاسلاس ، بی تا .
۳۵)–خاوری ، یعقوب ، واژه نامه تفسیلی فقه جزا ف مشهد ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ش
۳۶) خمینی ف روح الله [ امام خمینی (ره) ] ، تحریر مالوسیله ، جلو ۲ ، داراکتب العلمیه ، قم ، مطبعه اسماعیلیان ف ۱۴۰۹ق .
۳۷) خوئی ، سید ابوالقاسم ف مبانی تکلمه المنهاج ، ج ۱۲ موسسه احیاء آثار الامام الخوئی ، چاپ سوم ، ۱۴۲۸ ق.
۳۸ ) دادمرزی ف سید مهدی ؛ فقه استدلال ( تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، قم ، طه ف چاپ هفتم ، ۱۳۸۳ ش،
۳۹) شجاع پوریان ف سیاوش ، مسئولیت مدنی ناشی از خطا های شغلی پزشک ، تهران ، نشر فردوسی ، ۱۳۷۳ ش،
۴۰) شهید ثانی ، الروشه البهیه فی شرح الهه الدمشیقه ، تصحیح و حاشیه سید محمد کلانتر، نجف ، منشورات جامعه النجف الدینیه ف بی تا
۴۱) کلینی ، ابو جعفر محمد بن یعقوب ، الکافی ، دارلکتب الهاسلمیه ، چاپ چهارم ، ۱۴۱۷ ق
۴۲) مهیار ، رضا ، فرهنگ عربی، فارسی دانشیار، تهران، انتشارات دانشیار، چاپ پنجم ، ۱۳۸۳ ش.
۴۳) نجفی ، محمد حسن ،جواهر الکلام ، تصحیح و تحقیق رضا استادی ، ج ۴۲ ، تهران ، امکتبه الاسلامیه ، ۱۴۱۴ ق .
ب) کتب عربی
۱- الحر عاملی ، محمد بن حسن : وسایل الشیعه ، ۳۰ جلد ، قم ، موسسه آل بیت لاحیاء التراث ، ۱۴۱۴ ﻫ . ق .
ج) مقالات