دانلود پایان نامه قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

غیر از اوراق مذکور فتوکپی گواهینامه رانندگان ، فتوکپی کارت خودرو بیمه نامه کامیون و حکم ماموریت خودروی سپاه پیوست می باشد و نامه نمایندگی مجاز ایران خودرو و دال بر هزینه مبلغ ۵۱۰/۱۱۰/۹۲ ریال جهت تعمیر اتوبوس مذکور نیز توسط خواهان ضمیمه گردیده است.
دفترشعبه دوم حقوقی دادگاه بجنورد اقدام به تعیین وقت دادرسی جهت مورخ  ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ می نماید و به خوانده ابلاغ واقعی و به خواهان به آدرس اعلامی او پست می شود.
 
 
3) جلسات رسیدگی
جلسه اول
در وقت مقرر جلسه شعبه دوم حقوقی جهت رسیدگی به پرونده تشکیل می گردد و نماینده حقوقی‌خواهان (موهنی)وخوانده حضور دارند.دادگاه از نماینده خواهان تقاضای‌بیان‌شکایت می نماید وی اظهار می دارد: شکایت به طرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات را دارم. دادگاه خطاب به خوانده سوال می کند: در خصوص شکایت خواهان و درخواست خسارت به مبلغ ۶ میلیون تومان چه نظری دارد خوانده اعلام می کند: مبلغ خسارت اعلام شده توسط خوهان را قبول ندارم. کارشناسی تامین دلیل در شهرستان میامی میزان خسارت را ۲۳۲۷۰۰۰۰ ریال برآورد گرده که شرکت بیمه آسیا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ آن را پرداخت کرده وبنده نیز ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت نقدی پرداخت کرده ام
دادگاه خطاب به خواهان: کارشناسی موجود خسارت را ۲۳۲۷۰۰۰۰ ریال بر آورد نموده باقی خسارات اعلام شده در گزارش تامین دلیل اتوبوس از محل حادثه مستقیما به نمایندگی ایران خودرو در تهران منتقل و مورد تعمیر قرار گرفته و میزان خسارات واقعی حسب فاکتورهای موجود مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال است تقاضای تجدید کارشناسی و برآورد خسارات واقعی را دارم دادگاه سوال می کند: اتوبوس الان کجاست که نماینده خواهان اظهار می کند خودرو در محل نمایندگی مجاز ایران خودرو در قیام دشت تهران می باشد.
حاضرین با امضاء ذیل صورتجلسه دادگاه را ترک می کنند.
نظر دادگاه:
با عنایت به اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی تامین دلیل قرار ارجاع امر به ۳ نفر از کارشناسان صادر و با توجه به اینکه محل استقرار وسیله نقلیه اتوبوس در تهران است به شرح ذیل مبادرت به صدور نیابت قضائی می گردد:
ریاست محترم محاکم عمومی و انقلاب تهران
احتراما مستدعی است باتلقی این مرقومه به عنوان نیابت قضایی و ارجاع امر به احد از همکاران قضایی و با معرفی نماینده خواهان دستور فرمائید: سه نفر کارشناس رسمی تصادفات به قید قرعه که پرداخت دستمزد آن ها به عهده خواهان می باشد تعیین و از یک دستگاه اتوبوس نیز مدل ۴۵۷ به شماره ۲۳/۳۸۶۲/۱ سپاه واقع در تهران- خیابان خاوران نمایندگی مجاز قیام دشت توسط کارشناسان منتسب بازدید و میزان خسارات وارده را برآورد و نتیجه را امر به اعاده فرمایند. ضمنا فتوکپی کار شناسی تامین دلیل جهت استفاده به پیوست نیابت ارسال می گردد.
متعاقبا‌هیت ۳ نفره گزارش‌کارشناسان‌ایصال‌و‌ضم پرونده‌می‌گردد‌ در‌گزارش مذکور اظهار گردیده:
در اجرای قرار صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۳۹ در معیت خواهان امضاء کنندگان ذیل به محل اجرای قرار مراجعه و مشاهده گردید: اتوبوس به شماره ۶۳۸۶۲ مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و قطعات سرشاسی، رادیاوتور و دسته شلنگ ها تعویض گردیده است. چون ضربه وارده از قسمت عقب اتوبوس وارد شده لذا خسارت وارده به قسمت عقب اطاق و پیشانی موتور قابل توجیه است.
باتوجه به برگ فاکتور اعلامی نمایندگی مجاز واین موضوع که قیمت های اعلامی نمایندگی ها برابر تعرفه های اعلامی است و دستمزد ها به مبلغ۱۵ میلیون ریال اعلام گردیده است لذا باتوجه به کیفیت و کمیت خدمات مبلغ هزینه شده برای بازسازی اتوبوس به مبلغ اعلامی ۵۱۰/۱۰/۹۲ ریال برابر فاکتورهای پیوست مورد تایید است.
با وصول گزارش فوق دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین جهت ملاحظه نظر کارشناس صادر می نماید. دفتر جهت مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ تعیین وقت نموده و به طرفین ابلاغ می نماید. درمورخه فوق پرونده تحت نظر قرار گرفته و در جلسه نماینده خواهان حاضر است و خوانده علی رغم قانونی حضور نیافته است خواهان پس از ملاحظه نظر کارشناسی اعلام می نماید: به نظر کارشناسی اعتراض ندارم وامضاء می کند.
۴) رای دادگاه
دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدورورای مینماید:
در خصوص دعوی تیپ سوم حضرت مهدی (ع) لشکر ۷ ولی عصر خوزستان با نمایندگی نورالدین مدهنی به طرفیت آقای حسین کریمی فرزند مسلم به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت ۵۱۰/۶۱۰/۶۷ ریال بابت خسارت وارده به یک دستگاه اتوبوس سپاه به شماره شهربانی۶۳۸۶۲ سپاه۲۳ به شرح دادخواست تقدیمی که نماینده حقوقی خواهان توضیح داده در اثر تصادف بین اتوبوس سپاه و یک دستگاه کامیون که رانندگی کامیون را خوانده به عهده داشته و مقصر حادثه تشخیص داده شده است خسارتی به مبلغی ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال به اتوبوس وارد و به همین میزان خرج تعمیر شده است به نظر کارشناسی تامین دلیل معترض بوده و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بیمه پرداخت نموده و مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال خوانده نقدا پرداخت کرده است تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده دادگاه با عنایت به اوراق پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه نظریه افسر کاردان فنی‌که علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده کامیون (خوانده) به علت‌عدم رعایت‌فاصله‌طولی ‌نسبت ‌به اتوبوس سپاه تشخیص داده است و نظریه هیئت کارشناسی سه نفره که میزان خسارت را به مبلغ ۵۱۰/۱۱۰/۹۲  ریال برآورد و نظریه مزبور مصون از تعرض خوانده و مورد قبول خواهان واقع گردیده علی هذا بنا به مراتب موصوف دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ ۶۷۶۱۰۵۱۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر مراکز استان می باشد.
۵) نقد قاضایی (ماهوی وشکلی)