قانون مسئولیت مدنی، خراسان شمالی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

خواسته: مطالبه خسارت به مبلغ ۱۷۶۷۰۰۰ هزارتومان
دلایل و منضمات دادخواست : کپی برگ تامین دلیل نظریه کارشناسی.
کلاسه پرونده: ۱۱۷/۸۴
تاریخ جلسه:  ۲۹/۹/۱۳۸۴
۲) شرح دعوی
خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی شهرستان بجنورد اعلام داشته: اینجانب فرزاد عزیزی فرزند علی اصغر یک دستگاه اتومبیل سواری دوو مدلRACerGTi  ۹۴   به شماره شهربانی ۸۶۴ ب ۵۱ تهران ۱۱ متعلق خود را جهت حمل ونقل مسافر در مسیر بجنورد مشهد وبلعکس دراختیار خوانده دعوی قرار دادم ودر حضور گواهان  معتبر وبا موافقت خوانده مذکور، مقرر شد به همان صورتی که اتومبیل صحیح وسالم به وی تحویل داده شده ،صحیحاً وسالماً معاودت شود.درصورت بروزهر گونه خسارت ونقصان مسئول جبران خسارت باشد.خوانده درتاریخ ۰۴/۰۲/۸۴ هنگام رانندگی درجاده قدیم قوچان ( واقع درمسیر مشهد) تصادف نموده و حسب تأ مین دلیل به عمل آمده به کلاسه ۲۹-۸۳ -۱۸۵ وحسب نظر به کارشناسی مبلغ ۹۷۰ هزار تومان به ماشین خسارت وارد شده است ، مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز بابت هزینه کارشناسی پرداخت شده است.ضمناً با توجه به این که اتومبیل مذکور از مورخ ۴/۲/۱۳۸۴ لغایت ۴/۹/۱۳۸۴ به مدت حدوداً ۷ ماه در تعمیرگاه بوده است واز آنجا که منبع تأمین معاش اینجانب وخانواده ام از طریق همین اتومبیل بوده حداقل ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان به بنده خسارت وارد شده است که مجموعاً با خسارت وارده به اتومبیل جمعاً مبلغ ۱۷۶۷۰۰۰ ریال میزان خسارت وارده است نظر به اینکه خسارت وارد شده براثر تقصیر صددرصد خوانده دعوی بوده ومستنداً به فعل وی می باشد تقاضای صدور به الزام خوانده دعوی به تادیه مبلغ خسارات وارد شده به استناد مواد ۱،۲و۵ قانون مسئولیت مدنی مورد استدعاست ضمناً از آنجا که اینجانب شخصی عائله مند وکم بضاعت وفاقد اموال منقول وغیر منقول ومستقلات ملکی باشم تقاضای حکم به تأدیه هزینه دادرسی مورد استدعاست.
خواهان جهت اثبات ادعای خود کپی مصدق برگ تأمین دلیل وتصویر مصدق نظریه ی کارشناسی را ضمیمه ی دادخواست نموده است.
در تأمین دلیل ارائه شده که توسط حوزه شماره ۱۸۵ شورای حل اختلاف قوچان انجام شده اظهار گردیده: درمورخ ۵/۲/۱۳۸۴پرونده تأمین دلیل تحت نظر است.با توجه به این که شرایط ارکان صدور قرار تأمین دلیل مستند به مواد ۱۴۹و۱۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی مهیاست وچون خواسته خواهان اجرای قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی می باشد لذا به قید قرعه آقای پروانی تعیین گردیده ودستمزد کارشناسی ایشان مبلغ ۲۰ هزار تعیین می شود وخواهان حضوراً ابلاغ می گردد.
خواهان طی فیش شماره ۱۷۵۴۵ به حساب سپرده ۹۶۹۵۱ واریز وسپس شورا زمان شنبه ۷/۲/۱۳۸۴ ساعت ۱۷ را جهت اجرای قرار تعیین وبه خواهان وکارشناس ابلاغ می نماید. در وقت مذکور قرار تأمین دلیل صادره اجرا وکارشناس منتخب طی گزارش اعلام می نماید: در مورخ ۳۰/۰۳/۸۳ در معیت خواهان ونماینده شورا به محل واقع در جاده قدیم قوچان بعد از میدان امام هادی عزیمت ومشاهده گردید.یک دستگاه اتومبیل سواری دوو مدل ۹۴  به شماره پلاک شهربانی ۲۹-۸۳-۱۸۵ که سپرهای جلو سمت راست وچپ ،کاپوت جلو، رادیات چراغهای جلو سمت راست وچپ ، فن موتور وپروانه ،منبع گازکولر ، قاب تسمه پروانه، قاب چراغ های بزرگ جلو راست وچپ کاملاً از بین رفته وهمچنین دسته موتور شکسته وباطری موتور شکسته که باید تعویض شود.با توجه به وضعیت موجود وسیله نقلیه وقیمت روز بازار قطعات معیوب میزان خسارت وارده مبلغ ۹۷۰۰۰۰ هزار تومان برآورد واعلام می گردد.
ضمناً با توجه به این که بعضی قطعات شامل درب موتور ، سپروچراغ جلو دارای قدمت ساخت وکارکرد به میزان بیش از ده سال می باشد،قیمتی نداشته ومحاسبه نگردیده است.
۳) تشریفات دادرسی
دادخواست فوق به همراه ضمائم آن در مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۴ به شماره ۳۴۷/۸۴ در دفتر کل دادگستری خراسان شمالی ثبت وتوسط معاونت ارجاع به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده است.ریاست دادگاه دستور ثبت وتعیین وقت جهت جلسه رسیدگی ودعوت طرفین جهت ارائه مدارک، مستندات ودفاعیات خود صادر نموده ودفتر جهت مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ وقت تعیین وبه خوانده وخواهان ابلاغ می نماید.با توجه به اینکه آقای عقیل رفیعی از مشاورین حقوقی قوه ی قضائیه  وکالتنامه شماره ۹۶۷۹۸ سری ج قبول وکالت از خواهان نموده ودرخواست ارسال اوراق واخطاریه های قضایی را به آدرس دفتر خود نموده است.اخطاریه تعیین وقت جهت وی ارسال می گردد.
خواهان جهت خواسته خود مبلغ ۲۹۸۴۰۰ ریال تمبر باطل نموده ووکیل وی نیز به مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال تمبر وکالتی ابطال نموده است .
جلسه دادگاه
در وقت مقرر دادگاه۲۹/۹/۱۳۸۴ جلسه شعبه سوم حقوقی تشکیل می گردد.در جلسه خواهان حاضر است لیکن خوانده حضور  ندارد دادگاه از خواهان تقاضای می نماید شکایت خود را بیان نماید: وی اعلام می نماید شکایت  به شرح دادخواست تقدیمی است ، خسارات وارده به اتومبیل بنده توسط کارشناسی برآورد گردیده است لیکن به خاطر اینکه ماشین تصادف نموده ومدت هفت ماه در تعمیر گاه بوده است.بنده از درآمد وکار افتاده ام ،من ممر درآمدم از راه کرایه دریافتی از این ماشین بوده وخساراتی که بابت این بی کاری وبی درآمدی نصیب من شده بسیار زیاد می باشد که بنده حداقل آن را بیان کرده ام که ماهی ۱۲۰ هزار تومان می باشد درخواست دارم به شکایت بنده رسیدگی وآقای حسن زاده را محکوم به پرداخت خسارات وارده به بنده نمائید.
وی با اعلام قبول رأی دادگاه از خود اسقاط حق حضور نموده وامضاء می نماید.
۴) رأی دادگاه      
در خصوص دعوای فرزاد عزیزی به طرفیت فریدون حسن زاده دائر برمطالبه طلب خسارت به مبلغ ۱۸۶۷۰۰۰ تومان بابت تصادف با خودروی سواری دوو ۹۴ به شماره شربانی ۸۶۴ ب ۵۱ تهران۱۱ متعلق به خواهان به علت مقصر شناخته شدن خوانده از سوی راهنمایی ورانندگی در تصادف منجر به خسارت به این توضیح که خواهان خودروی موصوف را دراختیار خوانده قرار داده تا با خودرو در مسیر بجنورد-  مشهد وبا لعکس اقدام به جابه جایی مسافر نماید که در حوالی قوچان خوانده با خودرو تصادف ومنجر به ایراد خسارت به مبلق ۹۷۰۰۰۰ وفق نظریه کارشناسی می شود لذا دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ خسارت تعیین شده از سوی کارشناسی به مقدار ۹۷۰۰۰۰ هزار تومان به استناد مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی ونیز پرداخت هزینه دادرسی مستنداً به ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی در  حق خواهان می نماید ونسبت به الباقی مبلغ اعلامی درخواستی ازسوی خواهان که ابراز داشته چون خودرو به مدت ۷ ماه در تعمیر گاه متوقف بوده به بنده خسارت واردشده است .باعنایت به اینکه خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست مستنداً به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ تبصره ۲ حکم به ابطال دعوی صادر می شود رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
۵) نقد قضایی( ماهوی وشکلی)
۱- بهای خواسته طبق بند ۱ ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی صحیحاً محاسبه گردیده وخواسته وی مبنی بر مطالبه خسارت به نحو صحیح طرح شده است وبراساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون مذکور مبلغ طلب مورد در خواست صحیحاً محاسبه گردیده.
۲- باتوجه به محتویات پرونده اصحاب دعوی کاملند وازاین حیث نقصی ندارد.